Algus Lõppus Staatus
23.05.2022 22.06.2022 Avatud
Algus 23.05.2022
Lõppus 23.05.2022
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

Mustmetallkonstruktsioonide keevitamise vastavalt tehnoloogilistele kaartidele WPS ja joonistele koolitus algajatele (MMA 111, MAG 135, asendid PA, PB, PF)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks keevitaja koostab ja keevitab lihtsad mustmetalltooted, osad ja ehituskonstruktsioonid vastavalt tehnoloogilistele kaartidele WPS ja joonistele. On võimeline liiteid visuaalselt kontrollima. Vastutustundliku töö (toote kontroll) korral peab ta nõu ja teeb koostööd otsese töödejuhataja, koordinaatori või juhiga. Kursus on suunatud praktiliste ja teoreetiliste põhiteadmiste omandamisele. Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õppija on valmis sooritama eksamit, et saada eurosertifikaati (EN ISO 9606), töötama või praktikat sooritama. Töötajal on põhilised praktilised oskused käsikaarkeevitusel (MMA 111) või poolautomaatkeevitusel (MAG 135).

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks keevitaja:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad töötada keevitaja, koostajana, tavaliselt metalltooteid ja -konstruktsioone tootvas ettevõttes, samuti ehituse, paigalduse, hoolduse ja remondi sektoris. Põhitöö on mustmetallkonstruktsioonide (raamid, reklaamtahvlid, konteinerid jms) kokkupanek ja keevitamine ning detailide keevitamiseks ettevalmistamine.

Koolitus toimub tingimusel, et grupis on vähemalt 4 inimest

Koolitusele võetakse vastu täiskasvanud (üle 18-aastased) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskuse kooli tingimustele. Õpilased vajavad ruumilist kujutlusvõimet, head koordinatsiooni ja liigutuste täpsust, normaalset füüsilist vormi ja nägemist, keskendumist ja visadust. Tuleb olla valmis selleks, et töö nõuab suuremat vastutust, hoolt ja täpsust. Õppima lubatakse kõik soovijad, kes vastavad koolituse alustamise nõuetele ja on kohapeal testi sooritanud. Testi käigus tutvustatakse klienti poolautomaat- ja käsikaarkeevitusega, mille järel ta proovib keevitusõpetaja abiga moodustada keevisõmblust. Test loetakse edukaks, kui potentsiaalne õppija saab ülesannetest aru ja täidab kõiki õppejõu suulisi juhiseid. Testi ajal saavad klient ja õppejõud hinnata, kas kursus on sobiv kliendi soovide ja vajaduste rahuldamiseks.

Õppe maht ja ülesehitus

121 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Koolitus 4-6 inimese rühmas. Klassiruumis on suur laud, mille taga on 6 töökohta. klass (valge, avar, üle 30 m2) on varustatud kõikidega, mis on vajalikud koolituse läbiviimiseks: projektor, arvuti, printerskanner, haridusalane kirjandus. Koolis on töökoja keevitusseadmetega. Töökoja on varustatud vajalike tööriistadega käsitsi metallitöötlemiseks (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, kindad-sõrmikud ja muud ohutu tegutsemiseks kaitsevahendid. Õppijad saavad vajalikud materjalid ja juurdepääsu loengutele Internetis õppeprotsessi algusel. Praktiline töö on individuaalne ja toimub kooli töökojas (poolautomaat- või käsikaarkeevituse praktiline töö, oma valikul).

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 11 ak. tundi Üldteave keevituse kohta. Jooniste lugemine. EN ISO 2553-2017 standardi uuring. Jooniste lugemine. Näited keevisõmblustest joonistel Loeng. Demonstreerimine. Juhtumianalüüs. Praktilised ülesanded
Auditoorne töö 5 ak. tundi Tehnoloogilised kaartid (WPS): lugemine. WPS-i täitmine: BW õmblus. WPS-i täitmine: T-õmblus. Loeng. Demonstreerimine. Juhtumiuuring. Praktilised ülesanded Grupi arutelu
Auditoorne töö 14 ak. tundi Visuaalne kontroll. EN ISO 5817-2017 standardi uuring. Keevisõmbluste tagamiin. Standard 6520-1 keevitusvigade uurimine. Visuaalse kontrolli sissejuhatav kursus. Optika põhitõed. Töö vastuvõttud. Esialgsed tingimused visuaalse kontrolli teostamiseks. Visuaalne kontrollseade. Visuaalse kontrollprotokolli täitmine. Keevisõmbluste hindamine. Keevitusvead. Visuaalse kontrollprotokolli täitmine. Loeng. Piltide kasutamine. Demonstreerimine. Juhtumianalüüs. Grupi arutelu. Praktilised ülesanded
Iseseisev töö, 21 ak. tundi Üldteadmised keevitusest. Käsikaarkeevitus.Traatkeevitus kaitsegaasi keskkkonnas Lugemine. Test
Praktika koolikeskkonnas 14 ak. tundi Nõuetekohase töökoha korraldamine. Seadmestik ja tööpõhimõte. Seadistamine ja reziimi valimine mustmetallplaatide paksusega 3-10mm keevitamiseks asendites PB, PF (nurkõmblus), asendis PA (põkkõmblus) Demonstratsioon/Praktika. Näitlikud õppevahendid
Praktika koolikeskkonnas 14 ak. tundi Keevisõmbluste- ja liitetüübid. Keevitusservade ettevalmistamine mehaaniliste käsitööriistadega. Keevitusasenditega tutvumine vastavalt standardile EN ISO 6947. Detailide ja koostude ettevalmistamine mustmetallplaatidest paksusega 3-10mm keevitamiseks asendites PB, PF (nurkõmblus), asendis PA (põkkõmblus). Detaili ettevalmistuse defektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid. Demonstratsioon/Praktika. Näitlikud õppevahendid
Praktika koolikeskkonnas 33 ak. tundi Töömeetodid. Keevisõmbluse kõrgust arvutamine. Mustmetallplaatide paksusega 3 ja 8mm kokku keevitamine täisnurga all asendites PB ja PF. Keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid. Demonstratsioon/Praktika. Juhtumianalüüs
Praktika koolikeskkonnas 7 ak. tundi Põhiliste sertifitseerimise nõudlustega (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tutvumine vastavalt standardile EN ISO 9606. Toote mustmetallplaatidest paksusega 8mm keevitamine (T-liide, asend PB või PF, MAG 135 või MMA 111) sertifitseerimiseks vastavalt WPS ja EN ISO 9606 (proovitöö). Praktiline töö keevituse instruktori juhendamisel. Näitlikud õppevahendid
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Valmis toote järeltöötlus, pindadelt pritsmed, šlaki, jm eemaldamine ning keevisõmbluse puhastamine. Praktiline töö keevituse instruktori juhendamisel

Õppematerjalide loend: Keevitamise käsiraamat. (2010). Keevitus – sütitav idee. Tatjana Karaganova. Tallinn

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb keevitada kokku detaili vastavalt WPS-ile vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Õppija korraldab töökoha, oskab lugeda WPS, ettevalmistab kontroll-liide, kokkukeevitab detaili vastavalt WPS-ile, kontrolib kvaliteedi ja kui on vaja parandab defektid. Visuaalne kontroll. Vajadusel ka bending-test Eeldusel, et kõik nõutavad katsed on edukalt läbitud ja eksamineerijal puuduvad märkused, eksam loetakse edukalt sooritatuks ja õppijale väljastatakse tunnistus.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, töökogemus keevitajana (nii Eestis, kui ka välismaal) rohkem kui 10 aastat ja täiskasvanute koolitamise kogemus, on olemas eurosertifikaadid (ISO 9606-1): poolautomaatkeevitus, käsikaarkeevitus ja TIG-keevitus. Oskab keevitada torusid ja plaate (must metall, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 15.06.2021

HIND: 2000 EUR + KM