Algus Lõppus Staatus
21.03.2022 12.04.2022 Kinni
28.03.2022 20.04.2022 Avatud
04.04.2022 27.04.2022 Avatud
13.04.2022 06.05.2022 Avatud
Algus 21.03.2022
Lõppus 21.03.2022
Staatus Kinni
Algus 28.03.2022
Lõppus 28.03.2022
Staatus Avatud
Algus 04.04.2022
Lõppus 04.04.2022
Staatus Avatud
Algus 13.04.2022
Lõppus 13.04.2022
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

Poolautomaatkeevitaja praktiline baaskoolitus (MAG 135, mustmetall, asendid: PA, PB, PF)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks keevitaja ettevalmistab keevitustööde, koostab tarindi, keevitab mustmetalldetailid kokku, teostab kvaliteedi ja teeb tulemuse kontroll. Keevitaja kasutab oma töös poolautomaatkeevitust (MAG 135). Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õppija on valmis sooritama eksamit, et saada eurosertifikaati (EN ISO 9606); töötama või praktikat sooritama.

Õpiväljundid

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija saab saavutada lisasid õpiväljundeid

Põhilised õpiväljundid:
Lisad õpiväljundid:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud inimestele, kes soovib töötada keevitajana põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavas ettevõttes ning ehitus-, paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel. Keevitaja põhitöö on keevitustööde ettevalmistamine, tarindi koostamine, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Kursus on suunatud põhiliste praktiliste teadmiste omandamisele.

Keevitaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskusi tingimustele. Õppijatele on vaja ruumiline kujutlusvõime, hea koordinatsioon ja liigutuste täpsus, normaalne füüsiline vorm ja nägemine, kontsentreerumisvõime ja püsivus. Te peate olema valmis, et keevitaja töö eeldab arenenud vastutustunnet, hoolikust ja täpsust, kuna töötatakse väärtuslike materjalidega. Õppima võetakse kõik soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded ja läbivad katsetesti kohapeal. Testi käigus tutvustatakse klienti poolautomaatse keevitusega, ning pärast selle ta proovib moodustada keevisõmblust keevitusõpetaja abiga. Test loetakse sooritatuks, kui potentsiaalne õppija saab ülesannetest aru ja täidab kõiki õpetaja suulisi juhiseid. Testi käigus suudavad õppija ja õppejõud hinnata, kas kursus sobib kliendi soovile ja vajadusele vastamiseks.

Õppe maht ja ülesehitus

140 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on individuaalne töökoht. Ühe töökoha suurus on vähemalt 4 m2 ja on varustatud keevitusaparadi, kahetasandilise ventilatsiooni ja tööriistadega. Töökoja on varustatud vajalike tööriistadega käsitsi metallitöötlemiseks (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, kindad-sõrmikud, tööriietus ja muud ohutu tegutsemiseks kaitsevahendid. Koolitatavatele isikutele õppetöö alguses jagatakse materjaale.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Tööjooniste, tööjuhendi, tehnoloogilise kaardi (WPS) ja ohutusnõutega tutvumine. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine. Demonstratsioon/Praktika. Juhtumianalüüs. Näitlikud õppevahendid
Praktika koolikeskkonnas 12 ak. tundi Nõuetekohase töökoha korraldamine. Poolautomaatseade seadistamine ja reziimi valimine mustmetallplaatide paksusega 3-8mm keevitamiseks asendites PB, PF (nurkõmblus), asendis PA (põkkõmblus). Mis on aktiiv gaas. Kuidas gaasiballooni käsitseda ja gaasivarustust reguleerida. Seadmestik ja tööpõhimõte. Demonstratsioon/Praktika. Näitlikud õppevahendid
Praktika koolikeskkonnas 11 ak. tundi Liitetüübid. Mis on faas. Keevitusservade ettevalmistamine mehaaniliste käsitööriistadega. Detailide ja koostude ettevalmistamine mustmetallplaatide paksusega 3 ja 8mm keevitamiseks asendites PB, PF (nurkõmblus) ja PA (põkkõmblus). Toorikute defektid. Detailide deformatsioonid ja mõõtmete muutumine keevitamise käigus Demonstratsioon/Praktika. Näitlikud õppevahendid. Juhtumianalüüs.
Praktika koolikeskkonnas 32 ak. tundi Töömeetodid. Kontrollmõõtevahentide tüübid. Keevisõmbluse kõrgust arvutamine. Mustmetallplaatide paksusega 3 ja 8mm kokku keevitamine täisnurga all asendis PB. Keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid. *Mustmetallplaatide paksusega 8mm kokku keevitamine täisnurga all asendites PF. Keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid. Demonstratsioon/Praktika. Näitlikud õppevahendid. Juhtumianalüüs. Paarisarutelu
Praktika koolikeskkonnas 32 ak. tundi Töömeetodid. Keevitab mustmetallplaatide paksusega 8mm põkkõmblusi asendis PA. Keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid. Demonstratsioon/Praktika. Näitlikud õppevahendid. Juhtumianalüüs. Paarisarutelu
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Valmis toote järeltöötlus, pindadelt pritsmed, šlaki, jm eemaldamine ning keevisõmbluse puhastamine. Demonstratsioon/Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 14 ak. tundi Põhiliste sertifitseerimise nõudlustega (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tutvumine vastavalt standardile EN ISO 9606. Toote mustmetallplaatidest paksusega 8mm keevitamine (T-liide, asend PB) sertifitseerimiseks keevitamine vastavalt EN ISO 9606 (proovitöö). *Toote mustmetallplaatidest paksusega 8mm (T-liide, asend PF) sertifitseerimiseks keevitamine vastavalt EN ISO 9606 (proovitöö). *Toote mustmetallplaatidest paksusega 8mm (BW, asend PF) sertifitseerimiseks keevitamine vastavalt EN ISO 9606 (proovitöö). Näitlikud õppevahendid. Praktiline töö keevituse instruktori juhendamisel
Iseseisev töö, 21 ak. tundi (kodus) Üldteadmised keevitusest.Traatkeevitus kaitsegaasi keskkonnas Lugemine, test
Eksamiks ettevalmistus 7 ak. tundi Nõuetekohase töökoha korraldamine. Detailide ja koostude ettevalmistamine keevitamiseks asendis PB. Toote mustmetallplaatidest (150x250mm) paksusega 8mm (T-liide, asend PB) keevitamine vastavalt EN ISO 9606. Vajadusel defektide parandamine ja lõppkontroolli tegemine. Valmis toote järeltöötlus, pindadelt pritsmed, šlaki, jm eemaldamine ning keevisõmbluse puhastamine. Praktilised harjutused

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija saab saavutada lisa õpiväljundeid. See on õppeprotsessi kirjeldusel märkitud " * “ Õppematerjalide loend: Keevitamise käsiraamat. (2010). Keevitus – sütitav idee. Tatjana Karaganova. Tallinn

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb keevitada kokku detaili vastavalt WPS-ile vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Õppija korraldab töökoha, ettevalmistab detailed ja koostud, kokkukeevitab mustmetallplaadid paksusega 8mm, vajadusel parandab defektid ja teeb lõppkontrooli vastavalt keevisõpetaja ülesannele Visuaalne kontroll. Vajadusel ka bending-test Eeldusel, et kõik nõutavad katsed on edukalt läbitud ja eksamineerijal puuduvad märkused, eksam loetakse edukalt sooritatuks ja õppijale väljastatakse tunnistus.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, töökogemus keevitajana (nii Eestis, kui ka välismaal) rohkem kui 10 aastat ja täiskasvanute koolitamise kogemus, on olemas eurosertifikaadid (ISO 9606-1): poolautomaatkeevitus, käsikaarkeevitus ja TIG-keevitus. Oskab keevitada torusid ja plaate (must metall, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 15.06.2021

HIND: 1675 EUR + KM