Algus Lõppus Staatus
22.04.2024 16.05.2024 Avatud
29.04.2024 23.05.2024 Avatud
06.05.2024 29.05.2024 Avatud
13.05.2024 05.06.2024 Avatud
Algus 22.04.2024
Lõppus 22.04.2024
Staatus Avatud
Algus 29.04.2024
Lõppus 29.04.2024
Staatus Avatud
Algus 06.05.2024
Lõppus 06.05.2024
Staatus Avatud
Algus 13.05.2024
Lõppus 13.05.2024
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

Käsikaar-, poolautomaat- ja TIG-keevitaja praktiline baaskoolitus (süsinikteras, MMA 111, MAG 135; roostevaba teras, TIG 141; asend PB)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Õppe lõpuks omab õpilane põhilisi teadmisi poolautomaat-, käsikaar- ja TIG-keevitusest ning praktilisi oskusi roostevabast ja süsinikterasest metalltoodete ettevalmistamisel, töötlemisel ja keevitamisel (MAG 135, MMA 111, TIG 141). Pärast kursuse lõpetamist ja praktilise eksami edukat sooritamist on õppija võimeline läbima sertifitseerimise vastavalt standardile EN ISO 9606-1 ning on valmis alustama töötamist või praktika sooritamist.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks keevitaja:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad töötada poolautomaat-, -käsikaar ja TIG-keevitajana. TIG-keevitaja peamine töö võib hõlmata roostevabast terasest toodete keevitamist, näiteks kastid, purgid, piirded, toiduainetööstuse, meditsiini- ja keemiatööstuse seadmed. Poolautomaat- ja käsikaarkeevitaja peamine töö võib hõlmata süsinikterasest toodete keevitamist, näiteks uksed, rõdud, piirded jne. Keevitaja põhitöö seisneb metalltoodete ettevalmistamises, kokkupanemises, keevitamises, järeltöötlemises ja kvaliteedi kontrollimises.

Koolitusele võetakse vastu täiskasvanud (üle 18-aastased) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskuse tingimustele. Õpilased vajavad ruumilist kujutlusvõimet, head koordinatsiooni ja liigutuste täpsust, normaalset füüsilist vormi ja nägemist, keskendumist ja visadust. Tuleb olla valmis selleks, et töö nõuab suurt vastutust, hoolt ja täpsust. Õppima lubatakse kõiki soovijad, kes vastavad koolituse alustamise nõuetele, mida kontrollitakse kohapeal kohustusliku testi käigus. Testi ajal tutvustatakse soovijale poolautomaat-, käsikaar- ja TIG-keevituse ja ohutusnõuetega, mille järel ta proovib keevitusõpetaja abil moodustada keevisõmblust. Test loetakse edukaks, kui potentsiaalne õppija saab ülesannetest aru ja täidab kõiki õppejõu suulisi juhiseid. Lisaks, testi käigus saab tema hinnata, kas talle sobib keevitaja kutse ja kas valitud koolitus vastab tema soovidele ja nõuetele ning soovi korral arutada õppejõuga muid võimalusi.

Õppe maht ja ülesehitus

Koolituse maht on 150 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Praktika

Praktiline töö toimub individuaalsel alusel kooli töökojas. Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on isiklik töökoht, mille suurus on vähemalt 4 m². Igas kabiinis on olemas keevitusaparaat, kahetasandiline ventilatsioon ja tööriistad. Töökoda on varustatud vajalike käsi- ja mehaanilise metallitöötlemise tööriistadega (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, keevituskindad ja muud ohutust tagavad kaitsevahendid. Õppeprotsessi käigus jagatakse õppijatele vajalikke keevitusmaterjale.

Teoreetiline iseseisev töö õpikuga

Õpik antakse esimesel õppepäeval välja.

Õppematerjalid

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 3 ak. tundi Tutvumine tööjooniste, tööjuhendi, WPS-ide ja ohutusnõuetega. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine, paigaldamine, olemasolu ja korrasolek. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Tulekustutusvahendid. Jutustus. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktika. Praktilised ohutusharjutused.
Praktika koolikeskkonnas 3 ak. tundi Detailide ja koostude ettevalmistamine roostevaba- ja süsinikterasest plaatidest paksusega 3 ja 8 mm nurkõmbluste keevitamiseks asendis PB (T-liide). Jutustus. Demonstratsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 25 ak. tundi Seadmestik ja tööpõhimõte. Volframelektroodide lihvimine roostevaba terase keevitamiseks. Kuidas gaasiballooni käsitseda ja gaasivarustust reguleerida. Seadistamine, reziimi valimine ja roostevaba plaatide paksusega 3 mm asendis PB (T-liide, TIG 141) kokku keevitamine. Jutustus. Demonstratsioon. Praktiline töö ja keevitamine instruktori juhendamisel. Probleemipõhine õpe
Praktika koolikeskkonnas 25 ak. tundi Käsikaarkeevituse komponendid ja töökoha seadmestik. Elektroodide ladustamine ja kuivatamine. Võngutamist mitmel viisil tegemine ja endale sobiva valimine. Reziimi valimine ja süsinikterasest plaatide paksusega 8 mm kokku keevitamine asendis PB (T-liide, MMA 111). Jutustus. Demonstratsioon. Praktiline töö ja keevitamine instruktori juhendamisel. Probleemipõhine õpe
Praktika koolikeskkonnas 25 ak. tundi Poolautomaatseadme seadistamine. Kuidas gaasiballooni käsitseda ja gaasivarustust reguleerida. Režiimi valimine ja süsinikterasest plaatide paksusega 3 ja 8 mm kokku keevitamine asendis PB (T-liide, MAG 135). Jutustus. Demonstratsioon. Praktiline töö ja keevitamine instruktori juhendamisel. Probleemipõhine õpe
Praktika koolikeskkonnas 4 ak. tundi Mõõtevahendite tüübid. Keevisõmbluse kõrgust arvutamine. Keevisõmbluste kõrguse šabloonide kasutamine. Keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid. Demonstratsioon. Praktika. Juhtumianalüüs.
Praktika koolikeskkonnas 4 ak. tundi Põhiliste sertifitseerimise nõuete (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tundmaõppimine vastavalt standardile EVS-EN ISO 9606-1:2017. Näitlikustamine. Juhtumianalüüs. Praktiline töö keevituse instruktori juhendamisel
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Valminud toote järeltöötlus, pindadelt pritsmete, šlaki ja muu eemaldamine ning keevisõmbluse puhastamine. Demonstratsioon. Praktiline töö instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 14 ak. tundi Kahe katsekeha süsinikterasest plaatidest paksusega 8 mm keevitamine (FW, asend PB, MMA 111 ja MAG 135) nii, et nad sobivad sertifitseerimiseks vastavalt EN ISO 9606-1. Demonstratsioon. Praktika. Praktiline katsekehade keevitamine instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 7 ak. tundi Katsekeha roostevabast terasest paksusega 3 mm keevitamine (T-liide, asendis PB, TIG 141) nii, et see sobib sertifitseerimiseks vastavalt EN ISO 9606-1. Demonstratsioon. Praktika. Praktiline katsekeha keevitamine instruktori juhendamisel.
Iseseisev töö, 24 ak. tundi (kodus) Üldteadmised keevitusest. Käsikaarkeevitus. TIG-keevitus. Kaitsekeevitus aktiivgaasi keskkkonnas. Õpiku lugemine. Õpiku ülesannete täitmine.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õppimise edukalt lõpetamise tingimus on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb 3 detaili kokku keevitada (MAG 135, MMA 111 ja TIG 141) vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Süsinikterasest plaatidest 8 mm paksuse T-liite keevitamine asendis PB (MAG 135). Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase D. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, plaatide ettevalmistamist, nende kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.
Praktiline eksam. Süsinikterasest plaatidest 8 mm paksuse T-liite keevitamine asendis PB (MMA 111). Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase D. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, plaatide ettevalmistamist, nende kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.
Praktiline eksam. Roostevabast terasest plaatidest 3 mm paksuse T-liite keevitamine asendis PB (TIG 141). Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase D. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, plaatide ettevalmistamist, nende kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse siis, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse juhul, kui kõiki õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendi sisu sõltub osaletud kontakttundide arvust, kuid seda ei anta, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, üle 10-aastane keevitajana töötamise kogemus nii Eestis kui ka välismaal ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Omab sertifikaate (EN ISO 9606-1) poolautomaatkeevituse, käsikaarkeevituse ja TIG-keevituse alal. Oskab keevitada torusid ja plaate (süsinikteras, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 21.03.2022 (muudetud 01.09.2023)

HIND: 2000€ (2400€ KM-ga)