Algus Lõppus Staatus
21.03.2022 20.04.2022 Kinni
28.03.2022 27.04.2022 Avatud
04.04.2022 04.05.2022 Avatud
13.04.2022 13.05.2022 Avatud
Algus 21.03.2022
Lõppus 21.03.2022
Staatus Kinni
Algus 28.03.2022
Lõppus 28.03.2022
Staatus Avatud
Algus 04.04.2022
Lõppus 04.04.2022
Staatus Avatud
Algus 13.04.2022
Lõppus 13.04.2022
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

Poolautomaat- ja TIG-keevitaja koolitus algajatele (mustmetall, MAG 135; roostevaba teras, TIG 141; asendid: PB, PF)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks keevitaja koostab ja keevitab roostevaba- ja mustmetalldetaile. Keevitaja kasutab oma töös poolautomaatkeevitust (MAG 135) ja TIG-keevitust (TIG 141). Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õpilane on valmis sooritama eksamit, et saada eurosertifikaati (EN ISO 9606); töötama või praktikat sooritama.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks keevitaja:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud inimestele, kes soovib töötada keevitajana põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavas ettevõttes ning ehitus-, paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel. Keevitaja põhitöö on keevitustööde ettevalmistamine, tarindi koostamine, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Kursus on suunatud praktiliste oskuste omandamisele.

Keevitaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskusi tingimustele. Õppijatele on vaja ruumiline kujutlusvõime, hea koordinatsioon ja liigutuste täpsus, normaalne füüsiline vorm ja nägemine, kontsentreerumisvõime ja püsivus. Te peate olema valmis, et keevitaja töö eeldab arenenud vastutustunnet, hoolikust ja täpsust, kuna töötatakse väärtuslike materjalidega. Õppima võetakse kõik soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded ja läbivad katsetesti kohapeal. Testi käigus tutvustatakse klienti poolautomaat- ja käsikaarkeevitusega, ning pärast selle ta proovib moodustada keevisõmblust keevitusõpetaja abiga. Test loetakse sooritatuks, kui potentsiaalne õppija saab ülesannetest aru ja täidab kõiki õpetaja suulisi juhiseid. Testi käigus suudavad õppija ja õppejõud hinnata, kas kursus sobib kliendi soovile ja vajadusele vastamiseks.

Õppe maht ja ülesehitus

175 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on individuaalne töökoht. Ühe töökoha suurus on vähemalt 4 m2 ja on varustatud keevitusaparadi, kahetasandilise ventilatsiooni ja tööriistadega. Töökoja on varustatud vajalike tööriistadega käsitsi metallitöötlemiseks (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, kindad-sõrmikud, tööriietus ja muud ohutu tegutsemiseks kaitsevahendid. Koolitatavatele isikutele õppetöö alguses jagatakse materjaale.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 3 ak. tundi Tööjooniste, tööjuhendi, tehnoloogilise kaardi (WPS) ja ohutusnõutega tutvumine. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine. Demonstratsioon/Praktika. Juhtumianalüüs. Näitlikud õppevahendid
Praktika koolikeskkonnas 28 ak. tundi Nõuetekohase töökoha korraldamine. Seadmestik ja tööpõhimõte. Keevisõmbluste- ja liitetüübid. Kuidas gaasiballooni käsitseda ja gaasivarustust reguleerida. Seadistamine ja reziimi valimine roostevaba- ja mustmetallplaatide paksusega 3 ja 8mm keevitamiseks asendites PB, PF (nurkõmblus, MAG 135 ja TIG 141) Demonstratsioon/Praktika. Näitlikud õppevahendid
Praktika koolikeskkonnas 7 ak. tundi Lisamaterjali vardad TIG-keevituseks, nende läbimõõdud. Volframelektroodide lihvimine ja kaare süütamine. Demonstratsioon/Praktika. Näitlikud õppevahendid
Praktika koolikeskkonnas 7 ak. tundi Keevitusasenditega tutvumine vastavalt standardile EN ISO 6947. Detailide ja koostude ettevalmistamine roostevaba- ja mustmetallplaatidest paksusega 3-8mm keevitamiseks asendites PB, PF (nurkõmblus) Demonstratsioon/Praktika. Näitlikud õppevahendid. Paarisarutelu
Praktika koolikeskkonnas 3 ak. tundi Kontrollmõõtevahentide tüübid. Kuidas kasutada katetomeetri. Keevisõmbluse kõrgust arvutamine. Keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid. Demonstratsioon/Praktika. Näitlikud õppevahendid. Juhtumianalüüs
Praktika koolikeskkonnas 62 ak. tundi Mustmetallplaatide paksusega 3 ja 8mm kokku keevitamine täisnurga all asendites PB ja PF (MAG 135). Roostevaba- ja mustmetallplaatide paksusega 3mm kokku keevitamine täisnurga all asendites PB ja PF (TIG 141). Vahekontroll ja defekte eemaldamine Demonstratsioon/Praktika. Näitlikud õppevahendid. Juhtumianalüüs
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Valmis toote järeltöötlus, pindadelt pritsmed, šlaki, jm eemaldamine ning keevisõmblusre puhastamine. Demonstratsioon/Praktika
Praktika koolikeskkonnas 21 ak. tundi Põhiliste sertifitseerimise nõudlustega (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tutvumine vastavalt standardile EN ISO 9606. Toote mustmetallplaatidest paksusega 8mm keevitamine (T-liide, asend PB või PF, MAG 135) vastavalt kutseeksami nõuetele EN ISO 9606. Toote roostevaba metallplaatidest paksusega 3mm keevitamine (T-liide, asend PB või PF, TIG 141) vastavalt EN ISO 9606 Demonstratsioon/Praktika. Näitlikud õppevahendid. Juhtumianalüüs
Iseseisev töö, 21 ak. tundi (kodus) Üldteadmised keevitusest. TIG-keevitus. Traatkeevitus kaitsegaasi keskkonnas Lugemine, test
Eksamiks ettevalmistus 14 ak. tundi Nõuetekohase töökoha korraldamine. Detailide ja koostude ettevalmistamine keevitamiseks. Detalilide (2 tk.) roostevaba- ja mustmetallplaatidest paksusega 3 ja 8mm (T-liide, asend PB või PF, MAG 135 ja TIG 141) keevitamine vastavalt EN ISO 9606. Vajadusel defektide parandamine ning vahe-ja lõppkontroolli tegemine. Valmis toote järeltöötlus ning keevisõmbluse puhastamine. Praktilised harjutused

Õppematerjalide loend: Keevitamise käsiraamat. (2010). Keevitus – sütitav idee. Tatjana Karaganova. Tallinn

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb keevitada kokku detaili vastavalt WPS-ile vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Õppija korraldab töökoha, ettevalmistab detailed ja koostud, kokkukeevitab mustmetallplaadid paksusega 8mm, vajadusel parandab defektid ja teeb lõppkontrooli vastavalt keevisõpetaja ülesannele Visuaalne kontroll. Vajadusel ka bending-test Eeldusel, et kõik nõutavad katsed on edukalt läbitud ja eksamineerijal puuduvad märkused, eksam loetakse edukalt sooritatuks ja õppijale väljastatakse tunnistus.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, töökogemus keevitajana (nii Eestis, kui ka välismaal) rohkem kui 10 aastat ja täiskasvanute koolitamise kogemus, on olemas eurosertifikaadid (ISO 9606-1): poolautomaatkeevitus, käsikaarkeevitus ja TIG-keevitus. Oskab keevitada torusid ja plaate (must metall, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 15.06.2021

HIND: 2000 EUR + KM