Algus Lõppus Staatus
21.03.2022 20.04.2022 Kinni
28.03.2022 27.04.2022 Avatud
04.04.2022 04.05.2022 Avatud
13.04.2022 13.05.2022 Avatud
Algus 21.03.2022
Lõppus 21.03.2022
Staatus Kinni
Algus 28.03.2022
Lõppus 28.03.2022
Staatus Avatud
Algus 04.04.2022
Lõppus 04.04.2022
Staatus Avatud
Algus 13.04.2022
Lõppus 13.04.2022
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

TIG-keevitaja koolitus algajatele (TIG 141; roostevaba teras, mustmetall; asendid: PA, PB, PF, PC, PD)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks keevitaja koostab ja keevitab mustmetallist keevistooteid ja detaile. Keevitaja kasutab oma töös käsikaarkeevitust (MMA 111). Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õppija on valmis sooritama eksamit, et saada eurosertifikaati (EN ISO 9606); töötama või praktikat sooritama.

Õpiväljundid

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija saab saavutada lisasid õpiväljundeid

Põhilised õpiväljundid:
Lisad õpiväljundid:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud inimestele, kes soovib töötada keevitajana põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavas ettevõttes ning ehitus-, paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel. Keevitaja põhitöö on keevitustööde ettevalmistamine, tarindi koostamine, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Kursus on suunatud TIG-keevitaja põhiliste praktiliste teadmiste omandamisele.

Keevitaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskusi tingimustele. Õppijatele on vaja ruumiline kujutlusvõime, hea koordinatsioon ja liigutuste täpsus, normaalne füüsiline vorm ja nägemine, kontsentreerumisvõime ja püsivus. Te peate olema valmis, et keevitaja töö eeldab arenenud vastutustunnet, hoolikust ja täpsust, kuna töötatakse väärtuslike materjalidega. Oleks kasuks, kui on poolautomaat- või käsikaarkeevituse kogemus. Õppima võetakse kõik soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded ja läbivad katsetesti kohapeal. Testi käigus tutvustatakse klienti TIG-keevitusega, ning pärast selle ta proovib moodustada keevisõmblust keevitusõpetaja abiga. Test loetakse sooritatuks, kui potentsiaalne õppija saab ülesannetest aru ja täidab kõiki õpetaja suulisi juhiseid. Testi käigus suudavad õppija ja õppejõud hinnata, kas kursus sobib kliendi soovile ja vajadusele vastamiseks.

Õppe maht ja ülesehitus

175 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on individuaalne töökoht. Ühe töökoha suurus on vähemalt 4 m2 ja on varustatud keevitusaparadi, kahetasandilise ventilatsiooni ja tööriistadega. Töökoja on varustatud vajalike tööriistadega käsitsi metallitöötlemiseks (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, kindad-sõrmikud, tööriietus ja muud ohutu tegutsemiseks kaitsevahendid. Koolitatavatele isikutele õppetöö alguses jagatakse materjaale.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 3 ak. tundi Tööjooniste, tööjuhendi, tehnoloogilise kaardi (WPS) ja ohutusnõutega tutvumine. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine, paigaldamine, olemasolu ja korras olek. Seadmestik ja tööpõhimõte. Demonstratsioon/Praktika. Juhtumianalüüs. Näitlikud õppevahendid
Praktika koolikeskkonnas 3 ak. tundi Nõuetekohase töökoha korraldamine. Lisamaterjali vardad TIG-keevituseks, nende läbimõõdud. Keevituspõleti detaivaade. Mis on inertgaas. Kuidas argooni gaasiballooni käsitseda ja gaasivarustust reguleerida. Demonstratsioon/Praktika. Näitlikud õppevahendid
Praktika koolikeskkonnas 8 ak. tundi Keevisõmbluste- ja liitetüübid. Keevitusasenditega tutvumine vastavalt standardile EN ISO 6947. Volframelektroodide lihvimine ja kaare süütamine. Demonstratsioon/Praktika. Näitlikud õppevahendid. Paarisarutelu
Praktika koolikeskkonnas 14 ak. tundi TIG-keevitusvooluallika juhtelemendid. Must ja roostevaba terasest detailide ja koostude ettevalmistamine paksusega 3mm keevitamiseks. Detailide deformatsioonid keevituse käigus. Režiime valimine plaatide paksusega 3 mm nurkõmblusi keevitamiseks asendites PB ja PF; *asendites PC ja PD. *Režiimi valimine, detailide ja koostude ettevalmistamine roostevaba torude paksuse 2 mm ja läbimõõduga 60mm keevitamiseks asendis PA Demonstratsioon/Praktika. Näitlikud õppevahendid. Juhtumianalüüs
Praktika koolikeskkonnas 84 ak. tundi Kontrollmõõtevahentide tüübid. Keevisõmbluse kõrgust arvutamine. Roostevaba ja mustmetallplaatide paksusega 3mm kokku keevitamine täisnurga all asendites PB ja PF. Keevituse defektid ja nende ennetamise meetodid; *asendites PC ja PD. *Roostevaba torude paksuse 2mm ja läbimõõduga 60mm kokku keevitamine asendis PA (pööratav toru). Formeerimine (juuregaas). Keevituse defektid ja nende ennetamise meetodid. Demonstratsioon/Praktika. Näitlikud õppevahendid. Juhtumianalüüs. Praktilised harjused
Praktika koolikeskkonnas 7 ak. tundi Vahe- ja lõppkontroll. Visuaalse kontrolli tegemine ja selleks vahendeid kasutamine, et õmblused oleksid veatud. Vigade parandamine. Valmis toote järeltöötlus ja keevisõmbluse puhastamine. Demonstratsioon/Praktika. Juhtumianalüüs
Praktika koolikeskkonnas 21 ak. tundi Põhiliste sertifitseerimise nõudlustega (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tutvumine vastavalt standardile EN ISO 9606. Roostevaba detaili plaatidest paksusega 3mm (T-liide, asend PB või PF) kutseeksami nõuetele keevitamine vastavalt EN ISO 9606. *Roostevaba pööratava toru paksuse 2mm ja läbimõõduga 60mm kutseeksami nõuetele keevitamine vastavalt EN ISO 9606 Näitlikud õppevahendid. Demonstratsioon/Praktika
Iseseisev töö, 21 ak. tundi (kodus) Üldteadmised keevitusest. TIG-keevitus. Lugemine, test
Eksamiks ettevalmistus 7 ak. tundi Nõuetekohase töökoha korraldamine. Detailide ja koostude ettevalmistamine keevitamiseks asendis PB. Roostevaba detaili plaatidest paksusega 3mm (T-liide, asend PB) keevitamine vastavalt EN ISO 9606. Vajadusel defektide parandamine ning vahe-ja lõppkontroolli tegemine. Valmis toote järeltöötlus, keevisõmbluse puhastamine. Praktilised harjutused

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija saab saavutada lisa õpiväljundeid. See on õppeprotsessi kirjeldusel märkitud " * “ Õppematerjalide loend: Keevitamise käsiraamat. (2010). Keevitus – sütitav idee. Tatjana Karaganova. Tallinn

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb keevitada kokku detaili vastavalt WPS-ile vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Õppija korraldab töökoha, ettevalmistab detailed ja koostud, kokkukeevitab plaadid paksusega 3mm, vajadusel parandab defekte ja teeb lõppkontrooli vastavalt keevisõpetaja ülesannele Visuaalne kontroll. Vajadusel ka bending-test Eeldusel, et kõik nõutavad katsed on edukalt läbitud ja eksamineerijal puuduvad märkused, eksam loetakse edukalt sooritatuks ja õppijale väljastatakse tunnistus.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, töökogemus keevitajana (nii Eestis, kui ka välismaal) rohkem kui 10 aastat ja täiskasvanute koolitamise kogemus, on olemas eurosertifikaadid (ISO 9606-1): poolautomaatkeevitus, käsikaarkeevitus ja TIG-keevitus. Oskab keevitada torusid ja plaate (must metall, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 15.06.2021

HIND: 2000 EUR + KM