Algus Lõppus Staatus
25.09.2023 20.10.2023 Avatud
02.10.2023 27.10.2023 Avatud
09.10.2023 03.11.2023 Avatud
16.10.2023 10.11.2023 Avatud
Algus 25.09.2023
Lõppus 25.09.2023
Staatus Avatud
Algus 02.10.2023
Lõppus 02.10.2023
Staatus Avatud
Algus 09.10.2023
Lõppus 09.10.2023
Staatus Avatud
Algus 16.10.2023
Lõppus 16.10.2023
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

Torude käsikaarkeevituse praktiline koolitus edasijõudnutele (MMA 111; süsinikteras, roostevaba teras; asendid PA, PH, H-L045)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks keevitaja ettevalmistab ja keevitab detailid kokku, teostab kvaliteedi ja teeb tulemuse kontroll. Keevitaja kasutab oma töös käsikaarkeevitust (MMA 111). Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õppija on valmis sooritama eksamit, et saada eurosertifikaati (EN ISO 9606).

Õpiväljundid

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija saab saavutada lisasid õpiväljundeid

Põhilised õpiväljundid:
Lisad õpiväljundid:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud käsikaarkeevituse kogemusega töötajatele, kellel on vaja täiendada oma käsikaarkeevitaja praktilisi oskusi. Keevitaja põhitöö on keevitustööde ettevalmistamine, tarindi koostamine, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Kursus on suunatud praktiliste oskuste parandamisele ning sertifitseerimiseksami ettevalmistamisele (111) vastavalt EN ISO 9606. Keevitaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskusi tingimustele. See kursus nõuab õpilastelt põhiteadmisi käsikaarkeevituse alal. Kasuks tuleb plaatide käsikaarkeevitamise töökogemus. Te peate olema valmis, et keevitaja töö eeldab arenenud vastutustunnet, hoolikust ja täpsust, kuna töötatakse väärtuslike materjalidega. Õppima võetakse kõik soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded ja läbivad katsetesti kohapeal. Testi käigus klient proovib põkkõmblust asendis PF teha iseseisvalt. Test loetakse sooritatuks, kui potentsiaalne õppija saab õppejõu ülesannetest aru ja teab, kuidas neid teha, täidab kõiki suulisi juhiseid. Testi käigus saab klient hinnata, kas valitud koolitus vastab tema soovidele ja nõuetele, ning vajadusel arutada õppejõuga muid võimalusi.

Õppe maht ja ülesehitus

160 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Ühe töökoha suurus on vähemalt 4 m2 ja on varustatud keevitusaparadi, kahetasandilise ventilatsiooni ja tööriistadega. Töökoja on varustatud vajalike tööriistadega käsitsi metallitöötlemiseks (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, kindad-sõrmikud, tööriietus ja muud ohutu tegutsemiseks kaitsevahendid. Koolitatavatele isikutele õppetöö alguses jagatakse materjaale.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas, 1 ak. tundi Tööjooniste, tööjuhendi, tehnoloogilise kaardi (WPS) ja ohutusnõuetega tutvumine. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Demonstratsioon/Praktika. Näitlikustamine.
Praktika koolikeskkonnas, 21 ak. tundi Katte tüübid. Elektroodide tõhus ja elektroodi läbimipikkus. Ladustamine ja kuivatamine. Reziimi valimine mustmetallplaatide paksusega 5-8mm keevitamiseks asendites PA, PB, PF, PD; mustmetalltorude paksuse 5 mm ja läbimõõduga 76mm keevitamiseks asendites PA, PH või H-L045; *roostevaba torude paksuse 2 või 3 mm ja läbimõõduga 60-76mm keevitamiseks asendis PA; *roostevaba torude paksuse 2 või 3 mm ja läbimõõduga 60-76mm keevitamiseks asendis PH või H-L045 Demonstratsioon/Praktika
Praktika koolikeskkonnas, 7 ak. tundi Keevitusservade ettevalmistamine mehaaniliste- käsitööriistadega. Mustmetalldetailide ja koostude paksusega 5-8mm ettevalmistamine keevitamiseks asendites PA, PB, PF, PD, PH või H-L045 *Roostevaba torude paksuse 2 või 3 mm ja läbimõõduga 60-76mm ettevalmistamine keevitamiseks asendis PA, PH või H-L045 Demonstratsioon/Praktika
Praktika koolikeskkonnas, 92 ak. tundi Mustmetallplaatide paksusega 5-8 mm kokku keevitamine täisnurga all asendites PB, PF, PD; asendites PA, PF või PC (põkkõmblus). Servatud mustade torude 5 mm paksuste ja 76 mm läbimõõduga keevitamine asendis PA, PH või H-L045.Vahekontroll ja defekte eemaldamine.*Roostevaba torude paksuse 2 või 3 mm ja läbimõõduga 60-76mm keevitamine asendis PA, PH või H-L045. Demonstratsioon/Praktika. Juhtumianalüüs.Paarisarutelu
Praktika koolikeskkonnas, 3 ak. tundi Keevitusasenditega tutvumine vastavalt standardile EN ISO 6947. Põhiliste sertifitseerimise nõudlustega (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tutvumine vastavalt standardile EN ISO 9606. Päringu vormistamine (protsess, asend, materjal, toote tüüp, liide jne) vastavalt oskustele ja nõuetele eelseisva eksami jaoks Juhtumianalüüs. Näitlikustamine. Praktilised harjutused
Praktika koolikeskkonnas, 2 ak. tundi Lõpplontrolli tegemine. Valmis toote järeltöötlus, pindadelt pritsmed, šlaki, jm eemaldamine ning keevisõmbluse puhastamine. Demonstreerimine. Praktilised harjutused
Iseseisev töö, 20 ak. tundi Üldine teave keevituse kohta. Käsikaarkeevitus Lugemine, test
Eksamiks ettevalmistus, 7 ak. tundi Nõuetekohase töökoha korraldamine. Detailide ja koostude ettevalmistamine ja keevitamine vastavalt oma päringu ja standardile EN ISO 9606. Vajadusel defektide parandamine ja lõppkontrollli tegemine. Valmis toote järeltöötlus, pindadelt pritsmed, šlaki, jm eemaldamine ning keevisõmbluse puhastamine. Praktilised harjutused

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija saab saavutada lisa õpiväljundeid. See on õppeprotsessi kirjeldusel märkitud " * “ Õppematerjalide loend: Keevituskursus. (2019) Fronius International GmbH

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb keevitada kokku detaili vastavalt WPS-ile vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Õppija korraldab töökoha, ettevalmistab detailid ja koostud, kokkukeevitab ja parandab defektid ja teeb lõppkontrolli vastavalt keevisõpetaja ülesannele Visuaalne kontroll. Vajadusel ka vedeliku läbitungimise katsetamine. Eeldusel, et kõik nõutavad katsed on edukalt läbitud ja eksamineerijal puuduvad märkused, eksam loetakse edukalt sooritatuks ja õppijale väljastatakse tunnistus.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, töökogemus keevitajana (nii Eestis, kui ka välismaal) rohkem kui 10 aastat ja täiskasvanute koolitamise kogemus, on olemas eurosertifikaadid (ISO 9606-1): poolautomaatkeevitus, käsikaarkeevitus ja TIG-keevitus. Oskab keevitada torusid ja plaate (must metall, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 23.03.2022

HIND: 2078,75 EUR + KM