Algus Lõppus Staatus
20.05.2024 06.06.2024 Avatud
27.05.2024 13.06.2024 Avatud
03.06.2024 20.06.2024 Avatud
10.06.2024 28.06.2024 Avatud
Algus 20.05.2024
Lõppus 20.05.2024
Staatus Avatud
Algus 27.05.2024
Lõppus 27.05.2024
Staatus Avatud
Algus 03.06.2024
Lõppus 03.06.2024
Staatus Avatud
Algus 10.06.2024
Lõppus 10.06.2024
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

Käsikaarkeevitaja praktiline baaskoolitus (MMA 111, süsinikteras, asendid: PB, PF)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Õppe lõpuks omab õpilane põhilisi üldteadmisi käsikaarkeevitusest (MMA 111) ning baaspraktilisi oskusi süsinikterasest metalltoodete ettevalmistamisel, töötlemisel ja käsikaarkeevitamisel. Pärast kursuse lõpetamist ja praktilise eksami edukat sooritamist on õppija võimeline läbima sertifitseerimise vastavalt standardile EN ISO 9606-1 ning on valmis alustama töötamist või praktika sooritamist.

Õpiväljundid

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija võib saavutada täiendavaid õpiväljundeid.

Põhilised õpiväljundid:
Täiendavad õpiväljundid:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad töötada käsikaarkeevitajana. Peamine töö võib hõlmata süsinikterasest toodete keevitamist, näiteks kandvad talad, postid ja muud konstruktsioonielemendid raamide, konstruktsioonide ja karkasside loomiseks. Võimalik on ka leida tööd ehitus- ja remondiobjektidel. Keevitaja põhitöö seisneb metalltoodete ettevalmistamises, kokkupanemises, keevitamises, järeltöötlemises ja kvaliteedi kontrollimises.

Koolitusele võetakse vastu täiskasvanud (üle 18-aastased) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskuse tingimustele. Õpilased vajavad ruumilist kujutlusvõimet, head koordinatsiooni ja liigutuste täpsust, normaalset füüsilist vormi ja nägemist, keskendumist ja visadust. Tuleb olla valmis selleks, et töö nõuab suurt vastutust, hoolt ja täpsust. Õppima lubatakse kõiki soovijad, kes vastavad koolituse alustamise nõuetele, mida kontrollitakse kohapeal kohustusliku testi käigus. Testi ajal tutvustatakse soovijale käsikaarkeevituse ja ohutusnõuetega, mille järel ta proovib keevitusõpetaja abil moodustada keevisõmblust. Test loetakse edukaks, kui potentsiaalne õppija saab ülesannetest aru ja täidab kõiki õppejõu suulisi juhiseid. Lisaks, testi käigus saab tema hinnata, kas talle sobib käsikaarkeevitaja kutse ja kas valitud koolitus vastab tema soovidele ja nõuetele ning soovi korral arutada õppejõuga muid võimalusi.

Õppe maht ja ülesehitus

Koolituse maht on 120 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Praktika

Praktiline töö toimub individuaalsel alusel kooli töökojas. Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on isiklik töökoht, mille suurus on vähemalt 4 m². Igas kabiinis on olemas keevitusaparaat, kahetasandiline ventilatsioon ja tööriistad. Töökoda on varustatud vajalike käsi- ja mehaanilise metallitöötlemise tööriistadega (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, keevituskindad ja muud ohutust tagavad kaitsevahendid. Õppeprotsessi käigus jagatakse õppijatele vajalikke keevitusmaterjale.

Teoreetiline iseseisev töö õpikuga

Õpik antakse esimesel õppepäeval välja.

Õppematerjalid

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Iseseisev töö, 22 ak. tundi (kodus) Käsikaarkeevitus (MMA-keevitus). Õpiku lugemine. Õpiku ülesannete täitmine.
Praktika koolikeskkonnas 3 ak. tundi Tutvumine tööjooniste, tööjuhendi, WPS-ide ja ohutusnõuetega. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine, paigaldamine, olemasolu ja korrasolek. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Tulekustutusvahendid. Jutustus. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktika. Praktilised ohutusharjutused.
Praktika koolikeskkonnas 4 ak. tundi Käsikaarkeevituse komponendid ja töökoha seadmestik. Mis on keevituskaar ja elektrivool. Reziimi valimine süsinikterasest plaatide paksusega 5-8 mm keevitamiseks asendites PB ja *PF (nurkõmblus). Jutustus. Demonstratsioon. Praktiline töö instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 8 ak. tundi Kaare süütamine. Elektroodi juhtimine. Võngutamisliikumiste mõju keevisõmblusele. Sidemed võngutamisliikumiste ja keevitusparameetrite vahel. Demonstratsioon. Praktiline harjutamine instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 6 ak. tundi Keevisõmbluste ja liidete tüübid. Keevitusasendite tundmaõppimine vastavalt standardile EVS-EN ISO 6947. Süsinikterasest detailide ja koostude ettevalmistamine paksusega 5-8 mm keevitamiseks. Elektroodide ettevalmistamine. Detailide deformatsioonid ja mõõtmete muutumine keevitamise käigus. Jutustus. Demonstratsioon. Praktiline detailide ettevalmistamine ja töötlemine instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 41 ak. tundi Kontrollmõõtevahendid ja nende tüübid. Keevisõmbluste kõrguse šabloonide kasutamine. Keevisõmbluse kõrguse arvutamine. Koostude traageldamine. Süsinikterasest plaatide paksusega 5-8 mm kokku keevitamine täisnurga all asendites PB ja *PF. Demonstratsioon. Praktiline keevitamine instruktori juhendamisel. Probleemipõhine õpe.
Praktika koolikeskkonnas 20 ak. tundi Keevitusdefektide (üleminekud, liigkõrgus, sisselõiked, ebasümmeetria, üksikud poorid) ja kujuhälvete tekkepõhjused ja nende ennetamise meetodid. Visuaalne kontroll. EVS-EN ISO 5817:2014 defektide klassid C ja D. Läbimite vahel õmbluste puhastamine. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktiline keevitamine instruktori juhendamisel. Probleemipõhine õpe.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Valminud toote järeltöötlus, pindadelt pritsmete, šlaki ja muu eemaldamine ning keevisõmbluse puhastamine. Demonstratsioon. Praktiline töö instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 7 ak. tundi Põhiliste sertifitseerimise nõuete (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tundmaõppimine vastavalt standardile EVS-EN ISO 9606-1:2017. Katsekeha süsinikterasest plaatidest paksusega 8 mm keevitamine (T-liide, asend PB või *PF) sertifitseerimiseks vastavalt EN ISO 9606-1 standardile (proovitöö). Näitlikustamine. Praktiline keevitamine instruktori juhendamisel.

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija saab omandada täiendavaid õpiväljundeid. Õppeprotsessi kirjelduses märgitud " * “

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õppimise edukalt lõpetamise tingimus on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb detaili kokku keevitada vastavalt hindamiskriteeriumitele (MMA 111).

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Süsinikterasest plaatide paksusega 8 mm kokku keevitamine, T-liide, asend PB, *soovi korral PF. Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase C. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, plaatide ettevalmistamist, nende kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse siis, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse juhul, kui kõiki õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendi sisu sõltub osaletud kontakttundide arvust, kuid seda ei anta, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, üle 10-aastane keevitajana töötamise kogemus nii Eestis kui ka välismaal ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Omab sertifikaate (EN ISO 9606-1) poolautomaatkeevituse, käsikaarkeevituse ja TIG-keevituse alal. Oskab keevitada torusid ja plaate (süsinikteras, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 15.06.2021 (muudetud 01.09.2023)

HIND: 1675€ (2043,50€ KM-ga)