Algus Lõppus Staatus
20.05.2024 07.06.2024 Avatud
27.05.2024 14.06.2024 Avatud
03.06.2024 21.06.2024 Avatud
10.06.2024 01.07.2024 Avatud
Algus 20.05.2024
Lõppus 20.05.2024
Staatus Avatud
Algus 27.05.2024
Lõppus 27.05.2024
Staatus Avatud
Algus 03.06.2024
Lõppus 03.06.2024
Staatus Avatud
Algus 10.06.2024
Lõppus 10.06.2024
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

TIG-keevitaja koolitus algajatele - praktika ja WPS-ide tundma õppimine (TIG 141, asendid: PA, PB, PC, PF)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks keevitaja suudab koostada ja keevitada roostevabast terasest plaadid ja *torud kokku vastavalt keevitusprotseduuride spetsifikaatidele (WPS) ja joonistele (TIG 141). Keevitajal on praktilised põhioskused ja teoreetilised põhiteadmised TIG-keevituse kohta. Pärast kursuse lõpetamist ja praktilise lõpueksami edukat sooritamist õppija on võimeline läbida sertifitseerimist vastavalt EN ISO 9606-1 standardile ning alustada töötamist või praktika sooritamist.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks keevitaja:

Täiendavad õpiväljundid:

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija võib saavutada täiendavaid õpiväljundeid.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad töötada TIG-keevitajana, tavaliselt metalltooteid, konstruktsioone ja torustikke tootvas ettevõttes. Põhitöö on roostevabast terasest detailide ja torude keevitamine, järeltöötlemine.

Koolitusele võetakse vastu täiskasvanud (üle 18-aastased) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskuse tingimustele. Õpilased vajavad ruumilist kujutlusvõimet, head koordinatsiooni ja liigutuste täpsust, normaalset füüsilist vormi ja nägemist, keskendumist ja visadust. Tuleb olla valmis selleks, et töö nõuab suurt vastutust, hoolt ja täpsust. Õppima lubatakse kõiki soovijad, kes vastavad koolituse alustamise nõuetele, mida kontrollitakse kohapeal kohustusliku testi käigus. Testi ajal tutvustatakse klienti TIG-keevituse ja ohutusnõuetega, mille järel ta proovib keevitusõpetaja abil moodustada keevisõmblust. Test loetakse edukaks, kui potentsiaalne õppija saab ülesannetest aru ja täidab kõiki õppejõu suulisi juhiseid. Testi käigus saab klient hinnata, kas valitud koolitus vastab tema soovidele ja nõuetele, ning soovi korral arutada õppejõuga muid võimalusi. Õpingute alustamiseks on vajalik Google’i konto ja seade juurdepääsuga internetile.

Õppe maht ja ülesehitus

135 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Praktika

Praktiline töö on individuaalne ja toimub kooli töökojas (TIG-keevitamine). Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on individuaalne töökoht. Ühe töökoha suurus on vähemalt 4 m2 ja igas kabiinis on olemas keevitusaparaat, kahetasandiline ventilatsioon ja tööriistad. Töökoda on varustatud vajalike käsi- ja mehaanilise metallitöötlemise tööriistadega (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, keevituskindad ja muud ohutust tagavad kaitsevahendid. Koolitatavatele isikutele jagatakse keevitusmaterjale õppetöö käigus.

Teoreetiline iseseisev töö õpikuga

Õpik antakse esimesel õppepäeval.

Teoreetiline iseseisev töö veebikeskkonnas

Õpe toimub Google’i veebikeskkonnas. Õpilased saavad materjalidele ja juhistele juurdepääsu õppeprotsessi alguses. Õppimise ajal saavad õpilased tagasisidet ja tuge koolitajatelt ning koolijuhilt. Tagasisidet antakse kontrolltestide tulemuste põhjal ja ka siis, kui tekib küsimusi.

*Teoreetiline osa tuleb läbida paralleelselt esimese poole praktiga

Õppematerjalid

Allikad: EVS-EN ISO 9606-1:2017; EVS-EN ISO 6947:2019; EVS-EN ISO 2553:2019; EVS-EN ISO 15614-1:2017; EVS-EN ISO 6520-1:2008; EVS-EN ISO 5817:2014, Keevitustehnoloogia -2 (A. Laansoo), Keevitustööd (A. Laansoo, T. Pihl).

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Iseseisev töö 1 ak. tund Sissejuhatus standarditesse. Mis on WPS? Materjali lugemine. Kontrolltesti täitmine.
Iseseisev töö 1 ak. tund EVS-EN ISO 9606-1 standardi uurimine. Keevitusprotsessid EVS-EN ISO 4063. Keevisõmbluste ja -liidete tüübid. Põhi- ja lisamaterjalide ISO/TR 15608 rühmad. Keevitusõmbluste moodustamise meetodid. Keevitaja sertifikaadiga tutvumine. Materjali lugemine. Kontrolltesti täitmine.
Iseseisev töö 1 ak. tund EVS-EN ISO 6947 standardi uurimine. Keevitusasendid ja nende tähistamine joonistel. Atesteerimisvaldkondade jaotus vastavalt EVS-EN ISO 9606-1 standardile. Materjali lugemine. Kontrolltesti täitmine.
Iseseisev töö 2 ak. tundi EVS-EN ISO 2553 standardi uurimine. Keevitatud õmbluste tähistamine tehnilistel joonistel. Viitejoon. Õmbluse detailid. Õmbluste tehnilised sümbolid. Ehituslikud servade ettevalmistuse elemendid. Materjali lugemine. Kontrolltesti täitmine.
Iseseisev töö 3 ak. tundi Tutvumine WPS-i komponentidega. WPS-ide analüüs 141 keevitusprotsessile. Konfigureeritavate parameetrite uurimine. Keevitusjooniste läbivaatamine. Materjali lugemine ja analüüsimine. Erinevate WPS-ide võrdlemine.
Iseseisev töö 2 ak. tundi Standardid: EVS-EN ISO 15614-1 keevitusprotseduuride katsetamine; EVS-EN ISO 6520-1 keevitusdefektide uurimine; EVS-EN ISO 5817 defektide klassid B, C, D: kirjeldused ja piirväärtused klassidele. Visuaalse kontrolli sissejuhatav kursus. Materjali lugemine. Kontrolltesti täitmine.
Iseseisev töö, 20 ak. tundi Üldteadmised keevitusest. Sulamatu elektroodiga kaarkeevitus inertgaasis (TIG-keevitus). Õpiku lugemine. Õpiku ülesannete täitmine.
Praktika koolikeskkonnas 4 ak. tundi Tutvumine tööjooniste, tööjuhendi, WPS-ide ja ohutusnõuetega. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Tulekustutusvahendid. Jutustus. Demonstratsioon. Praktilised ohutusharjutused.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Seadmestik. Keevituspõleti detailvaade. Mis on inertgaas. Kuidas argooni gaasiballooni käsitseda ja gaasivarustust reguleerida. Jutustus. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktiline töö instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 16 ak. tundi TIG-keevitusvooluallika juhtelemendid. Volframelektroodide lihvimine. Keevituse tehnikad ja elektroodi käsitsemine. Elektroodide ja traatide valimine vastavalt materjalile. Režiimi valimine roostevaba plaatide paksusega 3 mm keevitamiseks asendites PA, PB, PC ja PF, *süsinikterasest plaatide asendites PA, PB, PC või PF ja roostevabast terasest pööratava toru keevitamiseks. Jutustus. Demonstratsioon. Praktiline töö instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 14 ak. tundi Keevisõmbluste ja liidete tüübid. Keevitusasendite tundmaõppimine vastavalt standardile EVS-EN ISO 6947. Kaare süütamine. Roostevabast terasest detailide ja koostude ettevalmistamine paksusega 3 mm keevitamiseks, *süsinikterasest. Detailide ettevalmistuse defektide tekkepõhjused ja nende ennetamise meetodid - . Jutustus. Demonstratsioon. Praktiline detailide ettevalmistamine ja töötlemine instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 32 ak. tundi Kontrollmõõtevahendid ja nende tüübid. Keevisõmbluste kõrguse šabloonide kasutamine. Keevisõmbluse kõrguse arvutamine. Koostude traageldamine. Roostevabast terasest plaatide paksusega 3 mm kokku keevitamine täisnurga all asendites PA ja PB. Keevitusdefektide tekkepõhjused (sisselõiked, volframipesad, kokkusulamatus, oksiidipesad) ja nende ennetamise meetodid vastavalt EVS-EN ISO 5817. *Roostevabast terasest nurkõmbluste plaatide paksusega 3 mm kokku keevitamine asendites PC või PF. *Süsinikterasest nurkõmbluste plaatide paksusega 3 mm asendites PA, PB, PC või PF ning pööratava roostevaba terasest toru keevitamine. Demonstratsioon. Praktiline keevitamine instruktori juhendamisel. Probleemipõhine õpe.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Valminud toote järeltöötlus, keevisõmbluse puhastamine. Demonstratsioon. Praktiline töö instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 21 ak. tundi WPS-ile vastav TIG-keevitamine. Demonstratsioon. Praktiline keevitamine instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 7 ak. tundi Põhiliste sertifitseerimise nõuete (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tundmaõppimine vastavalt standardile EN ISO 9606-1. Katsekeha roostevabast terasest plaatidest paksusega 3 mm keevitamine (T-liide, asendis PB, PC või PF, TIG 141) sertifitseerimiseks vastavalt WPS-ile ja EN ISO 9606-1 standardile (proovitöö). Jutustus. Demonstratsioon. Praktiline detailide töötlemine ja keevitamine instruktori juhendamisel.

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija saab omandada täiendavaid õpiväljundeid. See on märgitud õppeprotsessi kirjelduses " * “.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õppimise edukalt lõpetamise tingimus on osalemine vähemalt 80% tundidest ning kontrolltesti täitmine 75% õigete vastustega. Lisaks tuleb detaili kokku keevitada vastavalt WPS-ile ja hindamiskriteeriumitele (TIG 141).

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Teoreetiline eksam. Test veebimaterjalide põhjal. Positiivseks sooritamiseks peab olema õiged vähemalt 75% testivastustest
Praktiline eksam. Detaili kokku keevitamine. Koolitaja valib WPS-i vastavalt õppija oskustele. Positiivseks sooritamiseks peab katsekeha vastama WPS-ile, läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase C. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, WPS-i lugemist, roostevabast terasest plaadi ettevalmistamist (paksusega 3 mm), selle kokku keevitamist ja järeltöötlust vastavalt WPS-ile, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse siis, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse juhul, kui kõiki õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendi sisu sõltub osaletud kontakttundide arvust ja saavutatud õpiväljunditest, kuid seda ei anta, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, üle 10-aastane insener-keevitajana töötamise kogemus nii Eestis kui ka välismaal ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Omab sertifikaate (EN ISO 9606-1) poolautomaatkeevituse, käsikaarkeevituse ja TIG-keevituse alal. Kogemus jooniste kasutamisel ja võimekus neid praktiliselt rakendada. Oskab keevitada torusid ja plaate (süsinikteras, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 04.09.2023

HIND: 2045€ (2494,90€ KM-ga)