Algus Lõppus Staatus
20.05.2024 12.06.2024 Avatud
27.05.2024 19.06.2024 Avatud
03.06.2024 28.06.2024 Avatud
10.06.2024 05.07.2024 Avatud
Algus 20.05.2024
Lõppus 20.05.2024
Staatus Avatud
Algus 27.05.2024
Lõppus 27.05.2024
Staatus Avatud
Algus 03.06.2024
Lõppus 03.06.2024
Staatus Avatud
Algus 10.06.2024
Lõppus 10.06.2024
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

Poolautomaatkeevitaja koolitus algajatele (MAG 135, 136; süsinikteras; asendid: PA, PB, PF)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Õppe lõpuks omab õpilane põhilisi üldteadmisi keevitusest (eriti poolautomaatkeevitusest) ning praktilisi oskusi süsinikterasest metalltoodete ettevalmistamisel, töötlemisel ja poolautomaatkeevitamisel. Pärast kursuse lõpetamist ja praktilise eksami edukat sooritamist on õppija võimeline läbima sertifitseerimise vastavalt standardile EN ISO 9606-1 ning on valmis alustama töötamist või praktika sooritamist.

Õpiväljundid

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija võib saavutada täiendavaid õpiväljundeid.

Põhilised õpiväljundid:
Täiendavad õpiväljundid:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad töötada poolautomaatkeevitajana. Peamine töö võib hõlmata süsinikterasest toodete keevitamist, näiteks uksed, rõdud, piirded jne. Keevitaja põhitöö seisneb metalltoodete ettevalmistamises, kokkupanemises, keevitamises, järeltöötlemises ja kvaliteedi kontrollimises.

Koolitusele võetakse vastu täiskasvanud (üle 18-aastased) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskuse tingimustele. Õpilased vajavad ruumilist kujutlusvõimet, head koordinatsiooni ja liigutuste täpsust, normaalset füüsilist vormi ja nägemist, keskendumist ja visadust. Tuleb olla valmis selleks, et töö nõuab suurt vastutust, hoolt ja täpsust. Õppima lubatakse kõiki soovijad, kes vastavad koolituse alustamise nõuetele, mida kontrollitakse kohapeal kohustusliku testi käigus. Testi ajal tutvustatakse soovijale poolautomaatkeevituse ja ohutusnõuetega, mille järel ta proovib keevitusõpetaja abil moodustada keevisõmblust. Test loetakse edukaks, kui potentsiaalne õppija saab ülesannetest aru ja täidab kõiki õppejõu suulisi juhiseid. Lisaks, testi käigus saab tema hinnata, kas talle sobib poolautomaatkeevitaja kutse ja kas valitud koolitus vastab tema soovidele ja nõuetele ning soovi korral arutada õppejõuga muid võimalusi.

Õppe maht ja ülesehitus

Koolituse maht on 150 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Praktika

Praktiline töö toimub individuaalsel alusel kooli töökojas. Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on isiklik töökoht, mille suurus on vähemalt 4 m². Igas kabiinis on olemas keevitusaparaat, kahetasandiline ventilatsioon ja tööriistad. Töökoda on varustatud vajalike käsi- ja mehaanilise metallitöötlemise tööriistadega (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, keevituskindad ja muud ohutust tagavad kaitsevahendid. Õppeprotsessi käigus jagatakse õppijatele vajalikke keevitusmaterjale.

Teoreetiline iseseisev töö õpikuga

Õpikud antakse esimesel õppepäeval välja.

Õppematerjalid

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 3 ak. tundi Tutvumine tööjooniste, tööjuhendi, WPS-ide ja ohutusnõuetega. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine, paigaldamine, olemasolu ja korrasolek. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Tulekustutusvahendid. Jutustus. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktika. Praktilised ohutusharjutused.
Praktika koolikeskkonnas 8 ak. tundi MAG-keevitusprotsessi variandid. Seadmestik ja tööpõhimõte. Poolautomaatseadme seadistamine ja reziimi valimine süsinikterasest plaatide paksusega 3-10 mm keevitamiseks asendites PB, PF (nurkõmblus), asendites PA, PF (põkkõmblus). Keevituspõletite varu- ja kuluosade vahetamine. *Reziime valimine torude põkkõmblusi keevitamiseks asendis PA. Jutustus. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Mis on aktiiv gaas. Kuidas gaasiballooni käsitseda ja gaasivarustust reguleerida. Keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted. Jutustus. Demonstratsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 4 ak. tundi Keevisõmbluste- ja liitetüübid. Keevitusasenditega tutvumine vastavalt standardile EN ISO 6947. Mis on faas. Keevitusservade ettevalmistamine mehaaniliste käsitööriistadega. Näitlikustamine.Demonstratsioon. Praktika instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 7 ak. tundi Traageldamine. Detailide ja koostude ettevalmistamine süsinikterasest plaatidest paksusega 3-8 mm keevitamiseks asendites PB, PF (nurkõmblus) ja PA, PF (põkkõmblus). *Süsinikterasest torude ettevalmistamine paksusega 5 mm ja läbimõõduga 76 mm. Demonstratsioon. Praktiline detailide ettevalmistamine ja töötlemine instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 3 ak. tundi Töömeetodid. Mõõtevahendite tüübid. Keevisõmbluse kõrgust arvutamine. Keevisõmbluste kõrguse šabloonide kasutamine. Jutustus. Demonstratsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 33 ak. tundi Süsinikterasest plaatide paksusega 3, 5 ja 8 mm kokku keevitamine täistraadiga täisnurga all asendites PB ja PF (MAG 135). Vahekontroll ja defektide eemaldamine. *Mustmetallplaatide kokku keevitamine täidistraadiga täisnurga all asendis PA, PF (MAG 136). Demonstratsioon. Praktiline keevitamine instruktori juhendamisel. Probleemipõhine õpe.
Praktika koolikeskkonnas 33 ak. tundi Süsinikterasest plaatide paksusega 8 mm kokku keevitamine asendites PA ja PF (põkkõmblus, MAG 135). Vahekontroll ja defektide eemaldamine. *Servatud torude paksuse 5 mm ja läbimõõduga 76 mm keevitamine asendis PA (MAG 135). Demonstratsioon. Praktiline keevitamine instruktori juhendamisel. Probleemipõhine õpe.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Valminud toote järeltöötlus, pindadelt pritsmete, šlaki ja muu eemaldamine ning keevisõmbluse puhastamine. Demonstratsioon. Praktiline töö instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 10 ak. tundi Keevitusdefektide (üleminekud, liigkõrgus, sisselõiked, ebasümmeetria, üksikud poorid) ja kujuhälvete tekkepõhjused ja nende ennetamise meetodid. Visuaalne kontroll. EVS-EN ISO 5817:2014 defektide klassid C ja D. Läbimite vahel õmbluste puhastamine. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktiline töö ja keevitamine instruktori juhendamisel. Probleemipõhine õpe.
Praktika koolikeskkonnas 14 ak. tundi Põhiliste sertifitseerimise nõuete (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tundmaõppimine vastavalt standardile EVS-EN ISO 9606-1:2017. Katsekeha süsinikterasest plaatidest paksusega 8 mm keevitamine (FW, asend PB, PF; BW, asend PA, PF, MAG 135) nii, et see sobib sertifitseerimiseks vastavalt EN ISO 9606-1. Päringu vormistamine (protsess, asend, materjal, toote tüüp, liide jne) vastavalt oskustele ja nõuetele eelseisva eksami jaoks. *Süsinikterasest torud paksuse 5 mm ja läbimõõduga 76 mm asendis PA, süsinikterasest plaadid paksusega 8 mm täidistraadiga asendis PA või PF. Jutustus. Demonstratsioon. Praktika. Praktiline katsekehade keevitamine instruktori juhendamisel.
Iseseisev töö, 24 ak. tundi (kodus) Üldteadmised keevitusest. Kaitsekaarkeevitus aktiivgaasis (MAG-keevitus). Õpikute lugemine. Õpikute ülesannete täitmine.

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija saab omandada täiendavaid õpiväljundeid. See on märgitud õppeprotsessi kirjelduses " * “.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õppimise edukalt lõpetamise tingimus on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb detaili kokku keevitada (MAG 135) vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Süsinikterasest plaatide paksusega 8 mm kokku keevitamine põkkliide, asend PA või PF. Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase C. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, plaatide ettevalmistamist, nende kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse siis, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse juhul, kui kõiki õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendi sisu sõltub osaletud kontakttundide arvust, kuid seda ei anta, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, üle 10-aastane keevitajana töötamise kogemus nii Eestis kui ka välismaal ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Omab sertifikaate (EN ISO 9606-1) poolautomaatkeevituse, käsikaarkeevituse ja TIG-keevituse alal. Oskab keevitada torusid ja plaate (süsinikteras, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 21.03.2022 (muudetud 01.09.2023)

HIND: 2000€ (2440€ KM-ga)