Algus Lõppus Staatus
20.05.2024 12.06.2024 Avatud
27.05.2024 19.06.2024 Avatud
03.06.2024 28.06.2024 Avatud
10.06.2024 05.07.2024 Avatud
Algus 20.05.2024
Lõppus 20.05.2024
Staatus Avatud
Algus 27.05.2024
Lõppus 27.05.2024
Staatus Avatud
Algus 03.06.2024
Lõppus 03.06.2024
Staatus Avatud
Algus 10.06.2024
Lõppus 10.06.2024
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

Käsikaar- ja TIG-keevitaja koolitus algajatele (süsinikteras, MMA 111; roostevaba teras, TIG 141; asendid: PB, PF)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Õppe lõpuks omab õpilane põhilisi teadmisi käsikaar- ja TIG-keevitusest ning praktilisi oskusi roostevabast ja süsinikterasest metalltoodete ettevalmistamisel, töötlemisel ja keevitamisel (MMA 111, TIG 141). Pärast kursuse lõpetamist ja praktilise eksami edukat sooritamist on õppija võimeline läbima sertifitseerimise vastavalt standardile EN ISO 9606-1 ning on valmis alustama töötamist või praktika sooritamist.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks keevitaja:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad töötada käsikaar- ja TIG-keevitajana. TIG-keevitaja peamine töö võib hõlmata roostevabast terasest toodete keevitamist, näiteks kastid, purgid, piirded, toiduainetööstuse, meditsiini- ja keemiatööstuse seadmed. Käsikaarkeevitaja peamine töö võib hõlmata süsinikterasest toodete keevitamist, näiteks uksed, rõdud, piirded jne. Keevitaja põhitöö seisneb metalltoodete ettevalmistamises, kokkupanemises, keevitamises, järeltöötlemises ja kvaliteedi kontrollimises.

Koolitusele võetakse vastu täiskasvanud (üle 18-aastased) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskuse tingimustele. Õpilased vajavad ruumilist kujutlusvõimet, head koordinatsiooni ja liigutuste täpsust, normaalset füüsilist vormi ja nägemist, keskendumist ja visadust. Tuleb olla valmis selleks, et töö nõuab suurt vastutust, hoolt ja täpsust. Õppima lubatakse kõiki soovijad, kes vastavad koolituse alustamise nõuetele, mida kontrollitakse kohapeal kohustusliku testi käigus. Testi ajal tutvustatakse soovijale käsikaar- ja TIG-keevituse ja ohutusnõuetega, mille järel ta proovib keevitusõpetaja abil moodustada keevisõmblust. Test loetakse edukaks, kui potentsiaalne õppija saab ülesannetest aru ja täidab kõiki õppejõu suulisi juhiseid. Lisaks, testi käigus saab tema hinnata, kas talle sobib keevitaja kutse ja kas valitud koolitus vastab tema soovidele ja nõuetele ning soovi korral arutada õppejõuga muid võimalusi.

Õppe maht ja ülesehitus

Koolituse maht on 150 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Praktika

Praktiline töö toimub individuaalsel alusel kooli töökojas. Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on isiklik töökoht, mille suurus on vähemalt 4 m². Igas kabiinis on olemas keevitusaparaat, kahetasandiline ventilatsioon ja tööriistad. Töökoda on varustatud vajalike käsi- ja mehaanilise metallitöötlemise tööriistadega (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, keevituskindad ja muud ohutust tagavad kaitsevahendid. Õppeprotsessi käigus jagatakse õppijatele vajalikke keevitusmaterjale.

Teoreetiline iseseisev töö õpikuga

Õpikud antakse esimesel õppepäeval välja.

Õppematerjalid

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 3 ak. tundi Tutvumine tööjooniste, tööjuhendi, WPS-ide ja ohutusnõuetega. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine, paigaldamine, olemasolu ja korrasolek. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Tulekustutusvahendid. Jutustus. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktika. Praktilised ohutusharjutused.
Praktika koolikeskkonnas 15 ak. tundi Seadmestik ja tööpõhimõte. Keevisõmbluste- ja liitetüübid. Kuidas gaasiballooni käsitseda ja gaasivarustust reguleerida. Seadistamine ja reziimi valimine roostevaba- ja süsinikterasest plaatide paksusega 3 ja 8 mm keevitamiseks asendites PB, PF (nurkõmblus, MMA 111 ja TIG 141). Jutustus. Demonstratsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 7 ak. tundi Lisamaterjali vardad TIG-keevituseks, nende läbimõõdud. Volframelektroodide lihvimine. Elektroodide katete tüübid. Elektroodide tõhus ja elektroodi läbimipikkus. Ladustamine ja kuivatamine. Demonstratsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 7 ak. tundi Keevitusasenditega tutvumine vastavalt standardile EN ISO 6947. Detailide ja koostude ettevalmistamine roostevaba- ja süsinikterasest plaatidedest paksusega 3 ja 8 mm keevitamiseks asendites PB, PF (nurkõmblus, MMA 111 ja TIG 141). Koostude traageldamine. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 4 ak. tundi Kontrollmõõtevahendite tüübid. Kuidas kasutada sabloone. Keevisõmbluse kõrgust arvutamine. Keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid. Jutustus. Demonstratsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 64 ak. tundi Süsinikterasest plaatide paksusega 8 mm kokku keevitamine täisnurga all asendites PB ja PF (MMA 111). Roostevabast terasest plaatide paksusega 3 mm kokku keevitamine täisnurga all asendites PB ja PF (TIG 141). Vahekontroll ja defektide eemaldamine. EVS-EN ISO 5817:2014 defektide klassid C ja D. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktiline töö ja keevitamine instruktori juhendamisel. Probleemipõhine õpe.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Valminud toote järeltöötlus, pindadelt pritsmete, šlaki ja muu eemaldamine ning keevisõmbluse puhastamine. Demonstratsioon. Praktiline töö instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 14 ak. tundi Põhiliste sertifitseerimise nõuete (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tundmaõppimine vastavalt standardile EVS-EN ISO 9606-1:2017. Katseeha süsinikterasest plaatidedest paksusega 8 mm keevitamine (T-liide, asend PB või PF, MMA 111). Katsekeha roostevabast terasest plaatidest paksusega 3 mm keevitamine (T-liide, asend PB või PF, TIG 141) nii, et nad sobivad sertifitseerimiseks vastavalt EN ISO 9606-1. Jutustus. Demonstratsioon. Praktiline detailide töötlemine ja keevitamine instruktori juhendamisel.
Iseseisev töö, 24 ak. tundi (kodus) Üldteadmised keevitusest: TIG-keevitus. Käsikaarkeevitus. Õpikute lugemine. Õpikute ülesannete täitmine.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õppimise edukalt lõpetamise tingimus on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb 2 detaili kokku keevitada (MMA 111 ja TIG 141) vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Süsinikterasest plaatidest 8 mm paksuse T-liite keevitamine asendis PF (MMA 111). Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase C. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, plaatide ettevalmistamist, nende kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.
Praktiline eksam. Roostevabast terasest plaatidest 3 mm paksuse T-liite keevitamine asendis PF (TIG 141). Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase C. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, plaatide ettevalmistamist, nende kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse siis, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse juhul, kui kõiki õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendi sisu sõltub osaletud kontakttundide arvust, kuid seda ei anta, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, üle 10-aastane keevitajana töötamise kogemus nii Eestis kui ka välismaal ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Omab sertifikaate (EN ISO 9606-1) poolautomaatkeevituse, käsikaarkeevituse ja TIG-keevituse alal. Oskab keevitada torusid ja plaate (süsinikteras, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 21.03.2022 (muudetud 01.09.2023)

HIND: 2000€ (2440€ KM-ga)