Algus Lõppus Staatus
20.05.2024 12.06.2024 Avatud
27.05.2024 19.06.2024 Avatud
03.06.2024 28.06.2024 Avatud
10.06.2024 05.07.2024 Avatud
Algus 20.05.2024
Lõppus 20.05.2024
Staatus Avatud
Algus 27.05.2024
Lõppus 27.05.2024
Staatus Avatud
Algus 03.06.2024
Lõppus 03.06.2024
Staatus Avatud
Algus 10.06.2024
Lõppus 10.06.2024
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

TIG-keevitaja koolitus algajatele (TIG 141; roostevaba teras, süsinikteras; asendid: PA, PB, PF, PC, PD)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Õppe lõpuks omab õpilane põhilisi üldteadmisi keevitusest (eriti TIG-keevitusest) ning praktilisi oskusi roostevabast ja süsinikterasest metalltoodete ettevalmistamisel, töötlemisel ja TIG-keevitamisel. Pärast kursuse lõpetamist ja praktilise eksami edukat sooritamist on õppija võimeline läbima sertifitseerimise vastavalt standardile EN ISO 9606-1 ning on valmis alustama töötamist või praktika sooritamist.

Õpiväljundid

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija võib saavutada täiendavaid õpiväljundeid.

Põhilised õpiväljundid:
Täiendavad õpiväljundid:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad töötada TIG-keevitajana. Peamine töö võib hõlmata roostevabast terasest toodete keevitamist, näiteks kastid, purgid, piirded, toiduainetööstuse, meditsiini- ja keemiatööstuse seadmed. Lisaks võib töötada ka süsinikterasest metalltoodetega. Keevitaja põhitöö seisneb metalltoodete ettevalmistamises, kokkupanemises, keevitamises, järeltöötlemises ja kvaliteedi kontrollimises.

Koolitusele võetakse vastu täiskasvanud (üle 18-aastased) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskuse tingimustele. Õpilased vajavad ruumilist kujutlusvõimet, head koordinatsiooni ja liigutuste täpsust, normaalset füüsilist vormi ja nägemist, keskendumist ja visadust. Tuleb olla valmis selleks, et töö nõuab suurt vastutust, hoolt ja täpsust. Oleks kasuks, kui on olemas poolautomaat- või käsikaarkeevituse kogemus. Õppima lubatakse kõiki soovijad, kes vastavad koolituse alustamise nõuetele, mida kontrollitakse kohapeal kohustusliku testi käigus. Testi ajal tutvustatakse soovijale TIG-keevituse ja ohutusnõuetega, mille järel ta proovib keevitusõpetaja abil moodustada keevisõmblust. Test loetakse edukaks, kui potentsiaalne õppija saab ülesannetest aru ja täidab kõiki õppejõu suulisi juhiseid. Lisaks, testi käigus saab tema hinnata, kas talle sobib TIG-keevitaja kutse ja kas valitud koolitus vastab tema soovidele ja nõuetele ning soovi korral arutada õppejõuga muid võimalusi.

Õppe maht ja ülesehitus

Koolituse maht on 150 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Praktika

Praktiline töö toimub individuaalsel alusel kooli töökojas. Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on isiklik töökoht, mille suurus on vähemalt 4 m². Igas kabiinis on olemas keevitusaparaat, kahetasandiline ventilatsioon ja tööriistad. Töökoda on varustatud vajalike käsi- ja mehaanilise metallitöötlemise tööriistadega (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, keevituskindad ja muud ohutust tagavad kaitsevahendid. Õppeprotsessi käigus jagatakse õppijatele vajalikke keevitusmaterjale.

Teoreetiline iseseisev töö õpikuga

Õpikud antakse esimesel õppepäeval välja.

Õppematerjalid

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 3 ak. tundi Tutvumine tööjooniste, tööjuhendi, WPS-ide ja ohutusnõuetega. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine, paigaldamine, olemasolu ja korrasolek. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Tulekustutusvahendid. Jutustus. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktika. Praktilised ohutusharjutused.
Praktika koolikeskkonnas 3 ak. tundi Lisamaterjali vardad TIG-keevituseks, nende läbimõõdud. Keevituspõleti detailvaade. Mis on inertgaas. Kuidas argooni gaasiballooni käsitseda ja gaasivarustust reguleerida. Jutustus. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktiline töö instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 8 ak. tundi Keevisõmbluste ja liidete tüübid. Keevitusasendite tundmaõppimine vastavalt standardile EVS-EN ISO 6947:2019. Õmbluse kõrgus. Mõõteriistad. Volframelektroodide lihvimine. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 14 ak. tundi TIG-keevitusvooluallika juhtelemendid. Süsinikterasest ja roostevabast terasest detailide ja koostude ettevalmistamine paksusega 3 mm keevitamiseks. Režiime valimine plaatide paksusega 3 mm nurkõmblusi keevitamiseks asendites PB ja PF; *asendites PC ja PD. *Režiimi valimine, detailide ja koostude ettevalmistamine roostevaba torude paksuse 2 mm ja läbimõõduga 60 mm keevitamiseks asendis PA. Jutustus. Demonstratsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 59 ak. tundi Roostevaba ja süsinikterasest plaatide paksusega 3 mm kokku keevitamine täisnurga all asendites PB ja PF; *asendites PC ja PD. *Roostevaba torude paksuse 2 mm ja läbimõõduga 60 mm kokku keevitamine asendis PA (pööratav toru). Formeerimine (juuregaas). Demonstratsioon. Praktiline keevitamine instruktori juhendamisel. Probleemipõhine õpe.
Praktika koolikeskkonnas 20 ak. tundi Keevitusdefektide (sisselõiked, volframipesad, kokkusulamatus, oksiidipesad) ja kujuhälvete tekkepõhjused ja nende ennetamise meetodid. Visuaalse kontrolli tegemine ja selleks vahendeid kasutamine, et õmblused oleksid veatud. EVS-EN ISO 5817:2014 defektide klassid C ja D. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktiline töö ja keevitamine instruktori juhendamisel. Probleemipõhine õpe.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Valmis toote järeltöötlus ja keevisõmbluse puhastamine. Demonstratsioon. Praktiline töö instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 10 ak. tundi Põhiliste sertifitseerimise nõuete (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tundmaõppimine vastavalt standardile EVS-EN ISO 9606-1:2017. Roostevaba ja süsinikterasest katsekeha plaatidest paksusega 3 mm (T-liide, asend PB või PF) kutseeksami nõuetele keevitamine vastavalt EN ISO 9606-1. *Roostevaba pööratava toru paksuse 2 mm ja läbimõõduga 60 mm vatavalt EN ISO 9606-1 kutseeksami nõuetele keevitamine. Jutustus. Demonstratsioon. Praktiline detailide keevitamine instruktori juhendamisel.
Iseseisev töö, 24 ak. tundi (kodus) Üldteadmised keevitusest. TIG-keevitus. Õpiku lugemine. Õpiku ülesannete täitmine.

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija saab omandada täiendavaid õpiväljundeid. See on märgitud õppeprotsessi kirjelduses " * “.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õppimise edukalt lõpetamise tingimus on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb 2 detaili kokku keevitada vastavalt hindamiskriteeriumitele (TIG 141).

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Roostevabast ja süsinikterasest plaatide paksusega 3 mm kokku keevitamine, T-liide, asend PB/PF, *asend PC/PD, roostevaba toru asendis PA. Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase C. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, plaatide (torude) ettevalmistamist, nende kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse siis, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse juhul, kui kõiki õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendi sisu sõltub osaletud kontakttundide arvust, kuid seda ei anta, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, üle 10-aastane keevitajana töötamise kogemus nii Eestis kui ka välismaal ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Omab sertifikaate (EN ISO 9606-1) poolautomaatkeevituse, käsikaarkeevituse ja TIG-keevituse alal. Oskab keevitada torusid ja plaate (süsinikteras, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 21.03.2022 (muudetud 01.09.2023)

HIND: 2000€ (2440€ KM-ga)