Algus Lõppus Staatus
09.05.2022 13.05.2022 Kinni
16.05.2022 20.05.2022 Avatud
23.05.2022 27.05.2022 Avatud
30.05.2022 03.06.2022 Avatud
Algus 09.05.2022
Lõppus 09.05.2022
Staatus Kinni
Algus 16.05.2022
Lõppus 16.05.2022
Staatus Avatud
Algus 23.05.2022
Lõppus 23.05.2022
Staatus Avatud
Algus 30.05.2022
Lõppus 30.05.2022
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

Nädalane poolautomaatkeevitaja praktiline algkoolitus (MAG 135, mustmetall, asend PB)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 3. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks keevitaja koostab ja keevitab mustmetallist keevistooteid ja detaile paksusega 3-10mm asendis PB. Vastutusrikkamate tööde (kontrolli nõudvad tooted) puhul konsulteerib ja teeb koostööd vahetu juhi või koordinaatori või meistriga. Keevitaja kasutab oma töös poolautomaatkeevitust (MAG 135).

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks keevitaja:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud algajatele, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku lihtsama madala vastutuse keevitustööga, näiteks, armatuuri ja väikeste metallosade kinnitamine. Töötajatele, kes peavad oma töökohustustest lähtuvalt omandama keevitaja praktilised baasoskused. Keevitaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskusi tingimustele. Õppijatele on vaja hea koordinatsioon ja liigutuste täpsus, normaalne füüsiline vorm ja nägemine, kontsentreerumisvõime ja püsivus. Õppima võetakse kõik soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded ja läbivad katsetesti kohapeal. Testi käigus tutvustatakse klienti poolautomaatse keevitusega, ning pärast selle ta proovib moodustada keevisõmblust keevitusõpetaja abiga. Test loetakse sooritatuks, kui potentsiaalne õppija saab ülesannetest aru ja täidab kõiki õpetaja suulisi juhiseid. Testi käigus suudavad õppija ja õppejõud hinnata, kas kursus sobib kliendi soovile ja vajadusele vastamiseks.

Õppe maht ja ülesehitus

35 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on individuaalne töökoht. Ühe töökoha suurus on vähemalt 4 m2 ja on varustatud keevitusaparadi, kahetasandilise ventilatsiooni ja tööriistadega. Töökoja on varustatud vajalike tööriistadega käsitsi metallitöötlemiseks (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, kindad-sõrmikud, tööriietus ja muud ohutu tegutsemiseks kaitsevahendid. Koolitatavatele isikutele õppetöö alguses jagatakse materjaale.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Tööjooniste, tööjuhendi ja ohutusnõutega tutvumine. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine. Demonstratsioon/Praktika. Juhtumianalüüs
Praktika koolikeskkonnas 5 ak. tundi Nõuetekohase töökoha korraldamine. Poolautomaatseade seadistamine ja reziimi valimine mustmetallplaatide paksusega 3-8mm keevitamiseks asendis PB Demonstratsioon/Praktika
Praktika koolikeskkonnas 3 ak. tundi Detailide ja koostude ettevalmistamine mustmetallplaatide paksusega 3-8mm keevitamiseks asendis PB Demonstratsioon/Praktika
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Nurkõmbluste tüübid. Keevisõmbluste mõõde nurkõmbluste korral. Katetomeetri kasutamine Demonstreerimine. Paarisarutelu. Praktilised harjutused
Praktika koolikeskkonnas 12 ak. tundi Mustmetallplaatide paksusega 3mm ja 8mm kokku keevitamine asendis PB. T-liidete moodustamine. Kvaliteedi kontrollimine ja vajadusel defekte parandamine. Demonstreerimine. Praktilised harjutused
Eksamiks ettevalmistus, 6 ak. tundi Töökoha korraldamine. Detailide ja koostude ettevalmistamine, poolautomaatseade seadistamine ja reziimi valimine mustmetallplaatide paksusega 8mm keevitamiseks asendis PB. Nurkõmbluse pikkusega 250mm moodustamine (T-liide). Praktiline töö keevituse instruktori juhendamisel

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb keevitada kokku detaili vastavalt WPS-ile vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Õppija korraldab töökoha, ettevalmistab detailed ja koostud, kokkukeevitab mustmetallplaadid paksusega 8mm vastavalt keevisõpetaja ülesannele Visuaalne kontroll. Vajadusel ka bending-test Eeldusel, et kõik nõutavad katsed on edukalt läbitud ja eksamineerijal puuduvad märkused, eksam loetakse edukalt sooritatuks ja õppijale väljastatakse tunnistus.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, kõrgtase, täiskasvanute koolitamise kogemus, on olemas eurosertifikaadid (EN ISO 9606).

Õppekava kinnitatud: 16.11.2020

HIND: 850 EUR + KM