Algus Lõppus Staatus
20.05.2024 31.05.2024 Avatud
Algus 20.05.2024
Lõppus 20.05.2024
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

Keevitusprotseduuride spetsifikaatide (WPS) ja jooniste lugemise sissejuhatav veebikursus

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks keevitaja teab, kuidas lugeda keevitusprotseduuride spetsifikaate (WPS) ja jooniseid. Tema oskab iseseisvalt valida keevitamiseks vajalikku keevitusvahendeid ja materjale ning teab, kuidas neid õigesti käsitada vastavalt WPS-i nõuetele. Keevitaja teab, kuidas koostada ja keevitada tooteid vastavalt tehnilisele joonisele ja WPS juhistele.

Õpiväljundid

Koolituse lõppedes keevitaja:

Täiendavad õpiväljundid:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud keevitajatele, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku keevitustööga, kuid tunnevad vajadust teadmiste järele jooniste ja WPS-ide lugemisel ning tähistuste mõistmisel selles valdkonnas. Õpingute alustamiseks on vajalik Google’i konto ja seade juurdepääsuga internetile. Keevitaja koolitusele võetakse vastu täiskasvanuid (alates 18. eluaastast), kes on avaldanud soovi vastavalt Keevituskeskuse tingimustele.

Õppe maht ja ülesehitus

10 akadeemilist tundi, millest 2 akadeemilist tundi on lisamaterjalideks. Iseseisev õppimine. Kursuse läbimiseks antakse aega 2 nädalat.

Õppekeskkond

Iseseisev õpe Google’i veebikeskkonnas. Õpilased saavad juurdepääsu materjalidele ja juhistele õppeprotsessi alguses. Kursuse ajal saavad õpilased tagasisidet ja tuge koolitajatelt ja koolijuhilt. Tagasiside antakse kontrolltestide tulemuste põhjal või taotluse alusel isiklike või kaugkonsultatsioonide (telefoni, videokõne või e-posti teel) käigus.

Põhimaterjal (8 akadeemilist tundi) keskendub jooniste ja WPS-i teemadele. Lisamaterjal (2 akadeemilist tundi) on kingitus Keevituskeskuselt ja sisaldab lühikursust teemal “Defektid keevitamisel”.

Õppematerjalid

Keevituskeskuse materjal, heaks kiidetud Tatjana Karaganovaga.

Allikad: EVS-EN ISO 9606-1:2017; EVS-EN ISO 6947:2019; EVS-EN ISO 2553:2019; EVS-EN ISO 15614-1:2017; EVS-EN ISO 6520-1:2008; EVS-EN ISO 5817:2014, Keevitustehnoloogia -2 (A. Laansoo), Keevituskursus (Fronius International GmbH), Keevitustööd (A. Laansoo, T. Pihl).

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Iseseisev töö 1 ak. tund Sissejuhatus standarditesse. Mis on WPS? Materjali lugemine. Kontrolltesti täitmine.
Iseseisev töö 1 ak. tund EVS-EN ISO 9606-1 standardi uurimine. Keevitusprotsessid EVS-EN ISO 4063. Keevisõmbluste ja -liidete tüübid. Põhi- ja lisamaterjalide ISO/TR 15608 rühmad. Keevitusõmbluste moodustamise meetodid. Keevitaja sertifikaadiga tutvumine. Materjali lugemine. Kontrolltesti täitmine.
Iseseisev töö 1 ak. tund EVS-EN ISO 6947 standardi uurimine. Keevitusasendid ja nende tähistamine joonistel. Atesteerimisvaldkondade jaotus vastavalt EVS-EN ISO 9606-1 standardile. Materjali lugemine. Kontrolltesti täitmine.
Iseseisev töö 2 ak. tundi EVS-EN ISO 2553 standardi uurimine. Keevitatud õmbluste tähistamine tehnilistel joonistel. Viitejoon. Õmbluse detailid. Õmbluste tehnilised sümbolid. Ehituslikud servade ettevalmistuse elemendid. Materjali lugemine. Kontrolltesti täitmine.
Iseseisev töö 3 ak. tundi Tutvumine WPS-i komponentidega. WPS-ide analüüs 111, 141 ja 135 keevitusprotsessidele. Konfigureeritavate parameetrite uurimine. Keevitusjooniste läbivaatamine. Materjali lugemine ja analüüsimine. Erinevate WPS-ide võrdlemine.
Lisamaterjal. Iseseisev töö 2 ak. tundi Standardid EVS-EN ISO 15614-1, EVS-EN ISO 6520-1, EVS-EN ISO 5817. Keevitusprotseduuride katsetamine. Defektid. Defektide klassid B, C, D: kirjeldused ja piirväärtused klassidele. Materjali lugemine.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õppimise edukalt lõpetamise tingimus on kontrolltesti täitmine 75% õigete vastustega kahe nädala jooksul pärast koolituse algust. Test sooritatakse kohapeal Keevituskeskuses.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Kontrolltest kogu läbitud materjali kohta (välja arvatud lisamaterjal) 75% testivastustest on õiged

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise tingimused on täidetud ja vastavalt on saavutatud õpiväljundid. Tõend väljastatakse, kui õppija võttis osa õppetööst ning vähemalt 60% testivastustest on õiged.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni kirjeldus

Keevitaja haridus, 10-aastane töökogemus insener-keevitajana, 3-aastane õpetamiskogemus, kogemus jooniste kasutamisel ja võimekus neid praktiliselt rakendada, võime keevitada konstruktsioone kõikides ruumilistes asendites.

Õppekava kinnitatud: 04.09.2023

HIND: 80€ (97,6€ KM-ga)