Algus Lõppus Staatus
20.05.2024 06.06.2024 Avatud
27.05.2024 13.06.2024 Avatud
03.06.2024 20.06.2024 Avatud
10.06.2024 28.06.2024 Avatud
Algus 20.05.2024
Lõppus 20.05.2024
Staatus Avatud
Algus 27.05.2024
Lõppus 27.05.2024
Staatus Avatud
Algus 03.06.2024
Lõppus 03.06.2024
Staatus Avatud
Algus 10.06.2024
Lõppus 10.06.2024
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

Poolautomaatkeevitaja praktiline koolitus edasijõudnutele (MIG 131, alumiinium, asendid: PA, PB, PF, PD)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks keevitaja ettevalmistab ja keevitab alumiiniumdetailid kokku, teostab kvaliteedi ja teeb tulemuse kontroll. Keevitaja kasutab oma töös poolautomaatkeevitust (MIG 131 alumiinium). Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õppija on valmis sooritama eksamit, et saada eurosertifikaati (EN ISO 9606-2).

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks keevitaja:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud keevitajatele, kes vajavad täiendõpet ja praktilisi MIG-oskusi alumiiniumi keevitamisel. Kursus on suunatud praktiliste oskuste omandamisele alumiiniumi keevitamisel ning sertifitseerimiseks ettevalmistamisele (MIG 131) vastavalt EN ISO 9606-2 standardile.

Koolitusele võetakse vastu täiskasvanud (üle 18-aastased) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskuse tingimustele. Sellele kursusele astumiseks peab soovijal olema 2 aastane poolautomaatkeevituse kogemus. Soovi korral võib keevitaja tulla keevitustestile, et hinnata oma taset ja saada nõu instruktorilt kursuse valiku kohta.

Õppe maht ja ülesehitus

110 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on isiklik töökoht, mille suurus on vähemalt 4 m². Igas kabiinis on olemas keevitusaparaat, kahetasandiline ventilatsioon ja tööriistad. Töökoda on varustatud vajalike käsi- ja mehaanilise metallitöötlemise tööriistadega (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, keevituskindad ja muud ohutust tagavad kaitsevahendid. Õppeprotsessi käigus jagatakse õppijatele vajalikke keevitusmaterjale. Alumiiniumi keevitamise puhul antakse lisakaitsevahendid.

Õpik iseseisvaks õppimiseks antakse esimesel õppepäeval välja.

Õppematerjalid

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tundi Tööjooniste, tööjuhendi, WPS-ide ja ohutusnõuetega tutvumine. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Demonstratsioon. Praktika. Näitlikustamine.
Praktika koolikeskkonnas 14 ak. tundi Mis on inertgaas. Kuidas argooni gaasiballooni käsitseda ja gaasivarustust reguleerida. Gaasiballoni ühendamine. Poolautomaatseadme seadistamine ja reziimi valimine alumiiniumlplaatide paksusega 5 mm keevitamiseks asendites PB, PF või PD (nurkõmblus), PA, PF või PE (põkkõmblus). Jutustus. Demonstratsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Detailide ja koostude alumiiniumlplaatidest paksusega 5 mm ettevalmistamine keevitamiseks asendites PB, PF või PD (nurkõmblus), PA, PF või PE (põkkõmblus). Demonstratsioon. Praktika
Praktika koolikeskkonnas 61 ak. tundi Keevituspõletite varu- ja kuluosade vahetamine. Alumiiniumplaatide paksusega 5 mm kokku keevitamine täisnurga all asendites PB, PF või PD; sama alumiiniumplaatide kokku keevitamine asendites PA, PF või PE (põkkõmblus). Demonstratsioon. Praktika. Probleemipõhine õpe. Paarisarutelu
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tundi Keevitusasenditega tutvumine vastavalt standardile EN ISO 6947. Põhiliste sertifitseerimise nõuetega (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tutvumine vastavalt standardile EN ISO 9606-2. Päringu vormistamine (protsess, asend, materjal, toote tüüp, liide jne) vastavalt oskustele ja nõuetele eelseisva eksami jaoks Jutustus. Paarisarutelu. Praktilised harjutused.
Praktika koolikeskkonnas 4 ak. tundi EVS-EN ISO 5817:2014 defektide klass B; piirväärtused klassile. Vahe- ja lõppkontroll. Defektide parandamine. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktika instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Lõppkontrolli tegemine. Valmis toote järeltöötlus ning keevisõmbluse puhastamine. Demonstratsioon. Praktilised harjutused.
Iseseisev töö 12 ak. tundi Peamised märgid ja ohutusnõuded. Keevitajate atesteerimine (EN ISO 9606-2). Õpiku ja materjali lugemine. Õpiku ülesannete täitmine.
Praktika koolikeskkonnas 6 ak. tundi Nõuetekohase töökoha korraldamine. Detailide ja koostude ettevalmistamine ja keevitamine vastavalt oma päringu ja standardile EN ISO 9606-2. Vajadusel defektide parandamine ja lõppkontroolli tegemine. Valmis toote järeltöötlus ning keevisõmbluse puhastamine. Praktiliste oskuste rakendamine katsekeha tegemisel.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õppimise edukalt lõpetamise tingimus on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb detaili kokku keevitada vastavalt hindamiskriteeriumitele (MIG 131).

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Õppija valib ise parameetreid detaili keevitamiseks: P, FW/BW, t=5, PA, PB, PF, PD. Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase B. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, detaili ettevalmistamist, selle kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, üle 10-aastane keevitajana töötamise kogemus nii Eestis kui ka välismaal ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Omab sertifikaate (EN ISO 9606-1 ja EN-ISO 9606-2) poolautomaatkeevituse, käsikaarkeevituse ja TIG-keevituse alal. Oskab keevitada torusid ja plaate (süsinikteras, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 22.03.2022 (muudetud 01.09.2023)

HIND: 2000€ (2440€ KM-ga)