Algus Lõppus Staatus
22.07.2024 08.08.2024 Avatud
29.07.2024 15.08.2024 Avatud
05.08.2024 23.08.2024 Avatud
12.08.2024 30.08.2024 Avatud
Algus 22.07.2024
Lõppus 22.07.2024
Staatus Avatud
Algus 29.07.2024
Lõppus 29.07.2024
Staatus Avatud
Algus 05.08.2024
Lõppus 05.08.2024
Staatus Avatud
Algus 12.08.2024
Lõppus 12.08.2024
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

Poolautomaatkeevitaja praktiline koolitus edasijõudnutele (MAG 135, süsinikteras, keevitamine erinevates asendites)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks keevitaja ettevalmistab ja keevitab süsinikterasest plaadid kokku, teostab kvaliteedi ja teeb tulemuse kontrolli. Keevitaja kasutab oma töös poolautomaatkeevitust (MAG 135). Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õppija on valmis sooritama eksamit, et saada eurosertifikaati (EN ISO 9606-1).

Õpiväljundid

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud keevitajatele, kellel on töökogemus poolautomaatkeevitajana ja kes vajavad täiendavat koolitust ja praktiliste oskuste arendamist. Kursus on suunatud praktiliste oskuste parandamisele ning sertifitseerimiseks ettevalmistamisele (MAG 135) vastavalt EN ISO 9606-1 standardile.

Koolitusele võetakse vastu täiskasvanud (üle 18-aastased) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskuse tingimustele. Sellele kursusele astumiseks peab soovijal olema põhiteadmised ja praktilised oskused poolautomaatkeevituse alal. Soovi korral võib keevitaja tulla keevitustestile, et hinnata oma taset ja saada nõu instruktorilt kursuse valiku kohta.

Õppe maht ja ülesehitus

110 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Praktiline töö toimub individuaalsel alusel kooli töökojas. Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on isiklik töökoht, mille suurus on vähemalt 4 m². Igas kabiinis on olemas keevitusaparaat, kahetasandiline ventilatsioon ja tööriistad. Töökoda on varustatud vajalike käsi- ja mehaanilise metallitöötlemise tööriistadega (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, keevituskindad ja muud ohutust tagavad kaitsevahendid. Õppeprotsessi käigus jagatakse õppijatele vajalikke keevitusmaterjale.

Õpik iseseisvaks õppimiseks antakse esimesel õppepäeval välja.

Õppematerjalid

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tundi Tööjooniste, tööjuhendi, WPS-ide ja ohutusnõuetega tutvumine. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Demonstratsioon. Praktika. Näitlikustamine.
Praktika koolikeskkonnas 14 ak. tundi Kuidas gaasiballooni käsitseda ja gaasivarustust reguleerida. Gaasiballooni ühendamine. Poolautomaatseade seadistamine ja reziimi valimine süsinikterasest plaatide paksusega 3-10mm keevitamiseks asendites PB, PF või PD (nurkõmblus), asendites PA, PF või PE (põkkõmblus). Keevituspõletite varu- ja kuluosade vahetamine. Demonstratsioon/Praktika. Näitlikustamine. Praktilised harjutused
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Detailide ja koostude süsinikterasest plaatidest paksusega 3-8mm ettevalmistamine keevitamiseks asendites PB, PF või PD (nurkõmblus), PA, PF või PE (põkkõmblus). Demonstratsioon/Praktika
Praktika koolikeskkonnas 61 ak. tundi Süsinikterasest plaatide paksusega 3-8 mm kokku keevitamine täisnurga all asendites PB, PF või PD (MAG 135); sama süsinikterasest plaatide kokku keevitamine asendites PA, PF või PE (põkkõmblus). Demonstratsioon/Praktika. Juhtumianalüüs. Paarisarutelu
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tundi Põhiliste sertifitseerimise nõudlustega (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tutvumine vastavalt standardile EN ISO 9606-1. Päringu vormistamine (protsess, asend, materjal, toote tüüp, liide jne) vastavalt oskustele ja nõuetele eelseisva eksami jaoks Juhtumianalüüs. Paarisarutelu. Praktilised harjutused
Praktika koolikeskkonnas 4 ak. tundi EVS-EN ISO 5817:2014 defektide klassid B ja C; piirväärtused klassidele. Vahe- ja lõppkontroll. Defektide parandamine. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktika instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Lõppkontrolli tegemine. Valmis toote järeltöötlus ning keevisõmbluse puhastamine. Demonstreerimine. Praktilised harjutused
Iseseisev töö 12 ak. tundi Peamised märgid ja ohutusnõuded. Keevitajate atesteerimine (ISO 9606-1) Õpiku ja materjali lugemine. Õpiku ülesannete täitmine.
Praktika koolikeskkonnas 6 ak. tundi Nõuetekohase töökoha korraldamine. Detailide ja koostude ettevalmistamine ja keevitamine vastavalt oma päringu ja standardile EN ISO 9606-1. Vajadusel defektide parandamine ja lõppkontroolli tegemine. Valmis toote järeltöötlus, pindadelt pritsmed, šlaki, jm eemaldamine ning keevisõmbluse puhastamine. Praktilised harjutused

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õppimise edukalt lõpetamise tingimus on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb detaili kokku keevitada vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Õppija valib ise parameetreid detaili keevitamiseks: T/P, FW/BW, t=3/5/6/8, D=60/76, PA/PB/PD/PE/PF/PH/H-L045 (MAG 135). Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase B. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, detaili ettevalmistamist, selle kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse siis, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse juhul, kui kõiki õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendi sisu sõltub osaletud kontakttundide arvust, kuid seda ei anta, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, üle 10-aastane keevitajana töötamise kogemus nii Eestis kui ka välismaal ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Omab sertifikaate (EN ISO 9606-1) poolautomaatkeevituse, käsikaarkeevituse ja TIG-keevituse alal. Oskab keevitada torusid ja plaate (süsinikteras, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 22.03.2022 (muudetud 01.09.2023)

HIND: 1675€ (2043,50€ KM-ga)