Algus Lõppus Staatus
26.06.2024 15.07.2024 Kinni
01.07.2024 18.07.2024 Avatud
08.07.2024 25.07.2024 Avatud
15.07.2024 01.08.2024 Avatud
Algus 26.06.2024
Lõppus 26.06.2024
Staatus Kinni
Algus 01.07.2024
Lõppus 01.07.2024
Staatus Avatud
Algus 08.07.2024
Lõppus 08.07.2024
Staatus Avatud
Algus 15.07.2024
Lõppus 15.07.2024
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

Käsikaarkeevitaja praktiline koolitus edasijõudnutele (MMA 111, süsinikteras, keevitamine erinevates asendites)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Õppe eesmärk on võimaldada õpilasel parandada oma oskusi käsikaarkeevituse valdkonnas (MMA 111) ning omandada võime töödelda ja keevitada metalltooteid kvaliteetsemalt ja korrektselt. Lisaks sellele õpib ta keevitama erinevates asendites ja töötama erineva paksuse ja läbimõõduga toodetega. Kursus on samuti suunatud sertifitseerimiseks vastavalt EN ISO 9606-1 ettevalmistamisele.

Õpiväljundid

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija võib saavutada täiendavaid õpiväljundeid.

Põhilised õpiväljundid:
Täiendavad õpiväljundid:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud keevitajatele, kellel on töökogemus käsikaarkeevitajana ja kes vajavad täiendavat koolitust ja praktiliste oskuste arendamist. Kursus on suunatud praktiliste oskuste parandamisele ning sertifitseerimiseks ettevalmistamisele (MMA 111) vastavalt EN ISO 9606-1 standardile.

Koolitusele võetakse vastu täiskasvanud (üle 18-aastased) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskuse tingimustele. Sellele kursusele astumiseks peab soovijal olema põhiteadmised ja praktilised oskused käsikaarkeevituse alal. Soovi korral võib keevitaja tulla keevitustestile, et hinnata oma taset ja saada nõu instruktorilt kursuse valiku kohta.

Õppe maht ja ülesehitus

Koolituse maht on 110 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Praktiline töö toimub individuaalsel alusel kooli töökojas. Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on isiklik töökoht, mille suurus on vähemalt 4 m². Igas kabiinis on olemas keevitusaparaat, kahetasandiline ventilatsioon ja tööriistad. Töökoda on varustatud vajalike käsi- ja mehaanilise metallitöötlemise tööriistadega (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, keevituskindad ja muud ohutust tagavad kaitsevahendid. Õppeprotsessi käigus jagatakse õppijatele vajalikke keevitusmaterjale.

Õpik iseseisvaks õppimiseks antakse esimesel õppepäeval välja.

Õppematerjalid

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Tutvumine tööjooniste, tööjuhendi, WPS-ide ja ohutusnõuetega. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine, paigaldamine, olemasolu ja korrasolek. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Jutustus. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Elektroodide valimine sõltuvalt töötubist. Elektroodide keevitamiseks ettevalmistamine (kuivatamine). Jutustus. Demonstratsioon. Praktiline harjutamine instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Varraselektroodi hoidmine ja juhtimine. Keevitustehnikad. Demonstratsioon. Praktiline harjutamine instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 6 ak. tundi Keevitusaparaadi parameetrite seadistamine süsinikterasest plaatide paksusega 3-8 mm keevitamiseks asendites PB, PF ja PD (nurkõmblus), asendites PA, PF ja PE (põkkõmblus). *Torude põkkõmblused asendis PA või H-L045, torude nurkõmblused asendis PH (roostevaba teras, paksus 2-3 mm või süsinikteras, paksus 5-6 m, läbimõõt 60-76 mm). Jutustus. Demonstratsioon. Praktiline harjutamine instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 6 ak. tundi Detailide ja servade ettevalmistamine keevitamiseks asendites PB, PF ja PD (nurkõmblus), asendites PA, PF ja PE (põkkõmblus). *Torude ettevalmistamine keevitamiseks asendites PA, PH või H-L045. Demonstratsioon. Praktiline detailide ettevalmistamine instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 4 ak. tundi Plaatide kokkupanek. Koostude traageldamine. Koostude fikseerimine abivahenditega. *Torude kokkupanek ja fikseerimine. Demonstratsioon. Praktika instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 51 ak. tundi Süsinikterasest plaatide paksusega 3-8 mm keevitamine täisnurga all asendites PB, PF ja PD; süsinikterasest plaatide paksusega 5-8 mm keevitamine asendites PA, PF ja PE (põkkõmblus). *Torude põkkõmblused asendis PA või H-L045, torude nurkõmblused asendis PH (roostevaba teras, paksus 2-3 mm või süsinikteras, paksus 5-6 m, läbimõõt 60-76 mm). Demonstratsioon. Praktiline keevitamine instruktori juhendamisel. Probleemipõhine õpe. Paarisarutelu.
Praktika koolikeskkonnas 4 ak. tundi EVS-EN ISO 5817:2014 defektide klassid B ja C; piirväärtused klassidele. Vahe- ja lõppkontroll. Defektide parandamine. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktika instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Valmis toote järeltöötlus, keevisõmbluse puhastamine. Demonstratsioon. Praktika instruktori juhendamisel.
Iseseisev töö 12 ak. tundi (kodus) Käsikaarkeevitus. Keevitajate atesteerimine (EVS-EN ISO 9606-1). Õpiku ja materjali lugemine. Õpiku ülesannete täitmine.
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Põhiliste sertifitseerimise nõuete (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tundmaõppimine vastavalt standardile EVS-EN ISO 9606-1:2017. Päringu vormistamine (protsess, asend, materjal, toote tüüp, liide jne) vastavalt oskustele ja nõuetele eelseisva eksami jaoks. Jutustus. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Ülesande täitmine.
Praktika koolikeskkonnas 14 ak. tundi Katsekehade ettevalmistamine, keevitamine, vahe- ja lõppkontroll, defektide parandamine ja järeltöötlus vastavalt enda päringutele ja standardile EVS-EN ISO 9606-1:2017 (proovitööd). Praktiliste ja teoreetiliste oskuste rakendamine katsekehade tegemisel.

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija saab omandada täiendavaid õpiväljundeid. See on märgitud õppeprotsessi kirjelduses " * “.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õppimise edukalt lõpetamise tingimus on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb detaili kokku keevitada vastavalt hindamiskriteeriumitele (MMA 111).

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Õppija valib ise parameetreid detaili keevitamiseks: T/P, FW/BW, t=3/5/6/8, D=60/76, PA/PB/PD/PE/PF/PH/H-L045. Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase B. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, detaili ettevalmistamist, selle kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse siis, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse juhul, kui kõiki õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendi sisu sõltub osaletud kontakttundide arvust, kuid seda ei anta, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, üle 10-aastane keevitajana töötamise kogemus nii Eestis kui ka välismaal ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Omab sertifikaate (EN ISO 9606-1) poolautomaatkeevituse, käsikaarkeevituse ja TIG-keevituse alal. Oskab keevitada torusid ja plaate (süsinikteras, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 22.03.2022 (muudetud 01.09.2023)

HIND: 1675€ (2043,50€ KM-ga)