Algus Lõppus Staatus
26.06.2024 15.07.2024 Kinni
01.07.2024 18.07.2024 Avatud
08.07.2024 25.07.2024 Avatud
15.07.2024 01.08.2024 Avatud
Algus 26.06.2024
Lõppus 26.06.2024
Staatus Kinni
Algus 01.07.2024
Lõppus 01.07.2024
Staatus Avatud
Algus 08.07.2024
Lõppus 08.07.2024
Staatus Avatud
Algus 15.07.2024
Lõppus 15.07.2024
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

TIG-keevitaja praktiline koolitus edasijõudnutele (TIG 141, roostevaba teras, keevitamine erinevates asendites)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks keevitaja ettevalmistab keevitustööde, koostab tarindi, keevitab detailid kokku, teostab kvaliteedi ja teeb tulemuse kontroll. Keevitaja kasutab oma töös TIG-keevitust (roostevaba teras, TIG 141). Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õppija on valmis sooritama eksamit, et saada eurosertifikaati (EN ISO 9606-1).

Õpiväljundid

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija võib saavutada täiendavaid õpiväljundeid.

Põhilised õpiväljundid:
Täiendavad õpiväljundid:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud keevitajatele, kellel on töökogemus TIG-keevitajana ja kes vajavad täiendavat koolitust ja praktiliste oskuste arendamist. Kursus on suunatud praktiliste oskuste parandamisele ning sertifitseerimiseks ettevalmistamisele (TIG 141) vastavalt EN ISO 9606-1 standardile.

Koolitusele võetakse vastu täiskasvanud (üle 18-aastased) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskuse tingimustele. Sellele kursusele astumiseks peab soovijal olema põhiteadmised ja praktilised oskused TIG-keevituse alal. Soovi korral võib keevitaja tulla keevitustestile, et hinnata oma taset ja saada nõu instruktorilt kursuse valiku kohta.

Õppe maht ja ülesehitus

Koolituse maht on 110 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Praktiline töö toimub individuaalsel alusel kooli töökojas. Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on isiklik töökoht, mille suurus on vähemalt 4 m². Igas kabiinis on olemas keevitusaparaat, kahetasandiline ventilatsioon ja tööriistad. Töökoda on varustatud vajalike käsi- ja mehaanilise metallitöötlemise tööriistadega (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, keevituskindad ja muud ohutust tagavad kaitsevahendid. Õppeprotsessi käigus jagatakse õppijatele vajalikke keevitusmaterjale.

Õpik iseseisvaks õppimiseks antakse esimesel õppepäeval välja.

Õppematerjalid

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Tutvumine tööjooniste, tööjuhendi, WPS-ide ja ohutusnõuetega. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine, paigaldamine, olemasolu ja korrasolek. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Jutustus. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Lisamaterjali vardad roost. terase keevitamiseks, nende läbimõõdud. Keevituspõleti detaivaade. Kuidas argooni gaasiballooni käsitseda ja gaasivarustust reguleerida. Volframelektroodide lihvimine. Jutustus. Demonstratsioon. Praktiline harjutamine instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 14 ak. tundi Detailide ja koostude ettevalmistamine paksusega 2-3 mm keevitamiseks. Detailide deformatsioonid keevituse käigus. Režiime valimine keevitamiseks asendites PB ja PF või PD (nurkõmblus); *asendites PA, PH või H-L045 (põkkõmblus). Jutustus. Demonstratsioon. Praktiline harjutamine instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 63 ak. tundi Keevisõmbluse kõrgust arvutamine. Plaatide paksusega 3 mm täisnurga all kokku keevitamine asendites PB ja PF või PD, *torude paksusega 2 mm kokku keevitamine asendites PA, PH või H-L045 (põkkõmblus). Demonstratsioon. Praktiline keevitamine instruktori juhendamisel. Probleemipõhine õpe. Paarisarutelu.
Praktika koolikeskkonnas 4 ak. tundi EVS-EN ISO 5817:2014 defektide klassid B ja C; piirväärtused klassidele. Vahe- ja lõppkontroll. Defektide parandamine. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktika instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Keevitusasenditega tutvumine vastavalt standardile EN ISO 6947. Põhiliste sertifitseerimise nõuetega (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tutvumine vastavalt standardile EN ISO 9606-1. Päringu vormistamine (protsess, asend, materjal, toote tüüp, liide jne) vastavalt oskustele ja nõuetele eelseisva eksami jaoks. Jutustus. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Ülesande täitmine.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Valmis toote järeltöötlus, keevisõmbluse puhastamine. Demonstratsioon. Praktika instruktori juhendamisel.
Iseseisev töö 12 ak. tundi (kodus) TIG-keevitus. Keevitajate atesteerimine (EVS-EN ISO 9606-1). Õpiku ja materjali lugemine. Õpiku ülesannete täitmine.
Praktika koolikeskkonnas 6 ak. tundi Katsekehade ettevalmistamine, keevitamine, vahe- ja lõppkontroll, defektide parandamine ja järeltöötlus vastavalt enda päringutele ja standardile EVS-EN ISO 9606-1:2017 (proovitööd). Praktiliste ja teoreetiliste oskuste rakendamine katsekehade tegemisel.

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija saab omandada täiendavaid õpiväljundeid. See on märgitud õppeprotsessi kirjelduses " * “.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õppimise edukalt lõpetamise tingimus on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb detaili kokku keevitada vastavalt hindamiskriteeriumitele (TIG 141, roostevaba teras).

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Õppija valib ise parameetreid detaili keevitamiseks: T/P, FW/BW, t=2/3/5, D=60/76, PA/PB/PD/PE/PF/PH/H-L045. Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase B. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, detaili ettevalmistamist, selle kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse siis, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse juhul, kui kõiki õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendi sisu sõltub osaletud kontakttundide arvust, kuid seda ei anta, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, üle 10-aastane keevitajana töötamise kogemus nii Eestis kui ka välismaal ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Omab sertifikaate (EN ISO 9606-1) poolautomaatkeevituse, käsikaarkeevituse ja TIG-keevituse alal. Oskab keevitada torusid ja plaate (süsinikteras, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 22.03.2022 (muudetud 01.09.2023)

HIND: 1675€ (2043,50€ KM-ga)