Algus Lõppus Staatus
20.05.2024 12.06.2024 Avatud
27.05.2024 19.06.2024 Avatud
03.06.2024 28.06.2024 Avatud
10.06.2024 05.07.2024 Avatud
Algus 20.05.2024
Lõppus 20.05.2024
Staatus Avatud
Algus 27.05.2024
Lõppus 27.05.2024
Staatus Avatud
Algus 03.06.2024
Lõppus 03.06.2024
Staatus Avatud
Algus 10.06.2024
Lõppus 10.06.2024
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

Poolautomaat- ja käsikaarkeevitaja praktiline koolitus edasijõudnutele (MAG 135, 136; MMA 111; süsinikteras)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks keevitaja ettevalmistab ja keevitab detailid kokku, teostab kvaliteedi ja teeb tulemuse kontroll. Keevitaja kasutab oma töös poolautomaat- ja käsikaarkeevitust (MAG 135, 136; MMA 111). Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õppija on valmis sooritama eksamit, et saada eurosertifikaati (EN ISO 9606-1).

Õpiväljundid

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija saab saavutada täiendavaid õpiväljundeid

Põhilised õpiväljundid:
Täiendavad õpiväljundid:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud keevitajatele, kellel on töökogemus poolautomaat- ja käsikaarkeevitajana ja kes vajavad täiendavat koolitust, õmberõpet või praktiliste oskuste arendamist. Kursus on suunatud praktiliste oskuste parandamisele ning sertifitseerimiseks ettevalmistamisele (135, 136, 111) vastavalt EN ISO 9606-1 standardile.

Koolitusele võetakse vastu täiskasvanud (üle 18-aastased) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskuse tingimustele. Sellele kursusele astumiseks peab soovijal olema põhiteadmised ja praktilised oskused poolautomaat- ja käsikaarkeevituse alal. Soovi korral võib keevitaja tulla keevitustestile, et hinnata oma taset ja saada nõu instruktorilt kursuse valiku kohta.

Õppe maht ja ülesehitus

Koolituse maht on 150 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Praktika

Praktiline töö toimub individuaalsel alusel kooli töökojas. Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on isiklik töökoht, mille suurus on vähemalt 4 m². Igas kabiinis on olemas keevitusaparaat, kahetasandiline ventilatsioon ja tööriistad. Töökoda on varustatud vajalike käsi- ja mehaanilise metallitöötlemise tööriistadega (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, keevituskindad ja muud ohutust tagavad kaitsevahendid. Õppeprotsessi käigus jagatakse õppijatele vajalikke keevitusmaterjale.

Teoreetiline iseseisev töö õpikuga

Õpik ja materjal antakse esimesel õppepäeval välja.

Õppematerjalid

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Tööjooniste, tööjuhendi, WPS-ide ja ohutusnõutega tutvumine. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Jutustus. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 20 ak. tundi Kuidas gaasiballooni käsitseda ja gaasivarustust reguleerida. Seade seadistamine ja reziimi valimine süsinikterasest plaatide paksusega 3-10 mm keevitamiseks asendites PB, PF või PD (nurkõmblus, 111 ja 135). Keevituspõletite varu- ja kuluosade vahetamine. *Seade seadistamine ja reziimi valimine süsinikterasest plaatide paksusega 5-8mm keevitamiseks asendites PA, PF või PE (põkkõmblus, 135). *Seade seadistamine ja reziimi valimine süsinikterasest plaatide paksusega 5-8mm keevitamiseks asendites PA, PF või PE (põkkõmblus, 111). *Seade seadistamine ja reziimi valimine süsinikterasest plaatide paksusega 5-8 mm keevitamiseks asendites PB, PF või PF (nurkõmblus, 136) Jutustus. Demonstratsioon. Praktiline harjutamine instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 7 ak. tundi Detailide ja koostude süsinikterasest plaatidest paksusega 3-10 mm ettevalmistamine keevitamiseks asendites PB, PF, PD (nurkõmblus). *Detailide ja koostude süsinikterasest plaatidest paksusega 3-10mm ettevalmistamine keevitamiseks asendites PA, PF, PE (põkkõmblus). Demonstratsioon. Praktiline harjutamine instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 74 ak. tundi Süsinikterasest plaatide paksusega 3-10 mm kokku keevitamine täisnurga all asendites PB, PF või PD (111 ja 135 keevitusprotsessid). *Süsinikterasest plaatide paksusega 8 mm kokku keevitamine asendites PA, PF või PE (põkkõmblus, 135). *Süsinikterasest plaatide paksusega 8 mm kokku keevitamine asendites PA, PF või PE (põkkõmblus, 111). *Süsinikterasest plaatide paksusega 3-8 mm kokku keevitamine täisnurga all asendites PB, PF või PD (136 keevitusprotsess). Demonstratsioon. Praktiline keevitamine instruktori juhendamisel. Probleemipõhine õpe. Paarisarutelu.
Praktika koolikeskkonnas 4 ak. tundi EVS-EN ISO 5817:2014 defektide klassid B ja C; piirväärtused klassidele. Vahe- ja lõppkontroll. Defektide parandamine. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Praktika instruktori juhendamisel.
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Põhiliste sertifitseerimise nõuete (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tundmaõppimine vastavalt standardile EVS-EN ISO 9606-1:2017. Jutustus. Näitlikustamine. Demonstratsioon. Ülesande täitmine.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Lõppkontrolli tegemine. Valmis toote järeltöötlus ning keevisõmbluse puhastamine. Demonstratsioon. Praktika instruktori juhendamisel.
Iseseisev töö, 24 ak. tundi (kodus) Üldteadmised keevitusest. Käsikaarkeevitus. Traatkeevitus kaitsegaasi keskkonnas. Keevitajate atesteerimine (EN ISO 9606-1) Õpiku ja materjali lugemine. Õpiku ülesannete täitmine.
Praktika koolikeskkonnas 7 ak. tundi Katsekehade ettevalmistamine, keevitamine, vahe- ja lõppkontroll, defektide parandamine ja järeltöötlus vastavalt enda päringutele ja standardile EVS-EN ISO 9606-1:2017 (proovitööd). Praktiliste ja teoreetiliste oskuste rakendamine katsekehade tegemisel.

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija saab omandada täiendavaid õpiväljundeid. See on märgitud õppeprotsessi kirjelduses " * “.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õppimise edukalt lõpetamise tingimus on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb 2 detaili kokku keevitada vastavalt hindamiskriteeriumitele (MAG 135 ja MMA 111).

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam (MAG 135). Õppija valib ise parameetreid detaili keevitamiseks: P, FW/BW, t=3/5/8, PA/PB/PD/PE/PF. Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase B. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, detaili ettevalmistamist, selle kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.
Praktiline eksam (MMA 111). Õppija valib ise parameetreid detaili keevitamiseks: P, FW/BW, t=3/5/8, PA/PB/PD/PE/PF. Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase B. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, detaili ettevalmistamist, selle kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse siis, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse juhul, kui kõiki õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendi sisu sõltub osaletud kontakttundide arvust, kuid seda ei anta, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, üle 10-aastane keevitajana töötamise kogemus nii Eestis kui ka välismaal ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Omab sertifikaate (EN ISO 9606-1) poolautomaatkeevituse, käsikaarkeevituse ja TIG-keevituse alal. Oskab keevitada torusid ja plaate (süsinikteras, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 23.03.2022 (muudetud 25.09.2023)

HIND: 2000€ (2440€ KM-ga)