Algus Lõppus Staatus
25.09.2023 18.10.2023 Avatud
02.10.2023 25.10.2023 Avatud
09.10.2023 01.11.2023 Avatud
16.10.2023 08.11.2023 Avatud
Algus 25.09.2023
Lõppus 25.09.2023
Staatus Avatud
Algus 02.10.2023
Lõppus 02.10.2023
Staatus Avatud
Algus 09.10.2023
Lõppus 09.10.2023
Staatus Avatud
Algus 16.10.2023
Lõppus 16.10.2023
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

Poolautomaat- ja käsikaarkeevitaja praktiline koolitus edasijõudnutele (MAG 135, 136; MMA 111; süsinikteras)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks keevitaja ettevalmistab ja keevitab detailid kokku, teostab kvaliteedi ja teeb tulemuse kontroll. Keevitaja kasutab oma töös poolautomaat- ja käsikaarkeevitust (MAG 135, 136; MMA 111). Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õppija on valmis sooritama eksamit, et saada eurosertifikaati EN ISO 9606.

Õpiväljundid

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija saab saavutada lisasid õpiväljundeid

Põhilised õpiväljundid:
Lisad õpiväljundid:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud poolautomaat- ja käsikaarkeevituse kogemusega töötajatele, kes peavad oma kvalifikatsiooni tõstma ja praktilisi oskusi arendama. Keevitaja põhitöö on keevitustööde ettevalmistamine, tarindi koostamine, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Kursus on suunatud praktiliste oskuste omandamisele ning sertifitseerimiseksami ettevalmistamisele (135, 136, 111) vastavalt EN ISO 9606. Keevitaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskusi tingimustele. See kursus nõuab õpilastelt põhiteadmisi ja oskusi poolautomaat- ja käsikaarkeevituse alal. Te peate olema valmis, et keevitaja töö eeldab arenenud vastutustunnet, hoolikust ja täpsust, kuna töötatakse väärtuslike materjalidega. Õppima võetakse kõik soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded ja läbivad katsetesti kohapeal. Testi käigus klient keevitab T-õmblusi iseseisvalt asendites PB ja PF (MAG 135 ja MMA 111). Test loetakse sooritatuks, kui potentsiaalne õppija saab ülesannetest aru, täidab kõiki suulisi juhiseid. Testi käigus saab klient hinnata, kas valitud koolitus vastab tema soovidele ja nõuetele, ning vajadusel arutada õppejõuga muid võimalusi.

Õppe maht ja ülesehitus

150 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on individuaalne töökoht. Ühe töökoha suurus on vähemalt 4 m2 ja on varustatud keevitusaparadi, kahetasandilise ventilatsiooni ja tööriistadega. Töökoja on varustatud vajalike tööriistadega käsitsi metallitöötlemiseks (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, kindad-sõrmikud, tööriietus ja muud ohutu tegutsemiseks kaitsevahendid. Koolitatavatele isikutele õppetöö alguses jagatakse materjaale.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tundi Tööjooniste, tööjuhendi, tehnoloogilise kaardi (WPS) ja ohutusnõutega tutvumine. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Demonstratsioon/Praktika. Näitlikustamine.
Praktika koolikeskkonnas 28 ak. tundi Kuidas gaasiballooni käsitseda ja gaasivarustust reguleerida. Seade seadistamine ja reziimi valimine mustmetallplaatide paksusega 3-10 mm keevitamiseks asendites PB, PF või PD (nurkõmblus, 111 ja 135). Keevituspõletite varu- ja kuluosade vahetamine. *Seade seadistamine ja reziimi valimine mustmetallplaatide paksusega 5-8mm keevitamiseks asendites PA, PF või PE (põkkõmblus, 135).*Seade seadistamine ja reziimi valimine mustmetallplaatide paksusega 5-8mm keevitamiseks asendites PA, PF või PE (põkkõmblus, 111). *Seade seadistamine ja reziimi valimine mustmetallplaatide paksusega 5-8 mm keevitamiseks asendites PB, PF või PF (nurkõmblus, 136) Demonstratsioon/Praktika. Näitlikustamine. Praktilised harjutused
Praktika koolikeskkonnas 4 ak. tundi Detailide ja koostude mustmetallplaatidest paksusega 3-10mm ettevalmistamine keevitamiseks asendites PB, PF, PD (nurkõmblus). *Detailide ja koostude mustmetallplaatidest paksusega 3-10mm ettevalmistamine keevitamiseks asendites PA, PF, PE (põkkõmblus). Demonstratsioon/Praktika
Praktika koolikeskkonnas 76 ak. tundi Mustmetallplaatide paksusega 3-10 mm kokku keevitamine täisnurga all asendites PB, PF või PD (111 ja 135 keevitusprotsessid). Vahekontroll ja defekte eemaldamine. *Mustmetallplaatide paksusega 8mm kokku keevitamine asendites PA, PF või PE (põkkõmblus, 135). *Mustmetallplaatide paksusega 8mm kokku keevitamine asendites PA, PF või PE (põkkõmblus, 111). *Mustmetallplaatide paksusega 3-8 mm kokku keevitamine täisnurga all asendites PB, PF või PD (136 keevitusprotsess). Demonstratsioon/Praktika. Juhtumianalüüs. Paarisarutelu
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tundi Põhiliste sertifitseerimise nõudlustega (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tutvumine vastavalt standardile EN ISO 9606. Päringu vormistamine (protsess, asend, materjal, toote tüüp, liide jne) vastavalt oskustele ja nõuetele eelseisva eksami jaoks Juhtumianalüüs. Paarisarutelu. Praktilised harjutused
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Lõppkontrolli tegemine. Valmis toote järeltöötlus ning keevisõmbluse puhastamine. Demonstreerimine. Praktilised harjutused
Iseseisev töö, 24 ak. tundi (kodus) Üldteadmised keevitusest. Käsikaarkeevitus. Traatkeevitus kaitsegaasi keskkonnas. Keevitajate atesteerimine (ISO 9606) Lugemine, õppimine, test
Eksamiks ettevalmistus 7 ak. tundi Nõuetekohase töökoha korraldamine. Detailide ja koostude ettevalmistamine ja keevitamine vastavalt oma päringu ja standardile EN ISO 9606. Vajadusel defektide parandamine ja lõppkontroolli tegemine. Valmis toote järeltöötlus, pindadelt pritsmed, šlaki, jm eemaldamine ning keevisõmbluse puhastamine. Praktilised harjutused

Kui põhiliste õpiväljundite saavutamine võttis vähem aega, siis õppija saab saavutada lisa õpiväljundeid. See on õppeprotsessi kirjeldusel märkitud " * “ Õppematerjalide loend: Keevituskursus. (2019) Fronius International GmbH

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb keevitada kokku detaili vastavalt WPS-ile vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Õppija korraldab töökoha, ettevalmistab detailed ja koostud, kokkukeevitab ja parandab defektid ja teeb lõppkontrooli vastavalt keevisõpetaja ülesannele Visuaalne kontroll. Vajadusel ka bending-test Eeldusel, et kõik nõutavad katsed on edukalt läbitud ja eksamineerijal puuduvad märkused, eksam loetakse edukalt sooritatuks ja õppijale väljastatakse tunnistus.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, töökogemus keevitajana (nii Eestis, kui ka välismaal) rohkem kui 10 aastat ja täiskasvanute koolitamise kogemus, on olemas eurosertifikaadid (ISO 9606-1): poolautomaatkeevitus, käsikaarkeevitus ja TIG-keevitus. Oskab keevitada torusid ja plaate (must metall, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 23.03.2022

HIND: 2000 EUR + KM