Algus Lõppus Staatus
11.12.2023 15.12.2023 Avatud
18.12.2023 22.12.2023 Avatud
27.12.2023 03.01.2024 Avatud
02.01.2024 08.01.2024 Avatud
Algus 11.12.2023
Lõppus 11.12.2023
Staatus Avatud
Algus 18.12.2023
Lõppus 18.12.2023
Staatus Avatud
Algus 27.12.2023
Lõppus 27.12.2023
Staatus Avatud
Algus 02.01.2024
Lõppus 02.01.2024
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

MIG/MAG-keevitaja sertifikaadi-eelne koolitus vastavalt EN ISO 9606-(1/2) (roostevaba teras MAG 136 või alumiinium MIG 131)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Õppe peamine eesmärk on valmistuda sertifitseerimiseks vastavalt standardile EN ISO 9606-1 või EN ISO 9606-2 (alumiinium). Lisaks võimaldab see kursus taaselustada unustatud praktilised oskused poolautomaatkeevituse valdkonnas.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks keevitaja:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud keevitajatele poolautomaatkeevituse kogemusega, kellel on vajadus sertifikaadi omandamisel. Kursus keskendub sertifitseerimiseksami ettevalmistamisele (MAG 136 või MIG 131) vastavalt EN ISO 9606-1 või EN ISO 9606-2.

Koolitusele võetakse vastu täiskasvanud (üle 18-aastased) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskuse tingimustele. Sellele kursusele astumiseks peab soovijal olema heal tasemel teadmised ja praktilised oskused poolautomaatkeevituse alal. Soovi korral võib keevitaja tulla keevitustestile, et hinnata oma taset ja saada nõu instruktorilt kursuse valiku kohta. Esimesel õppepäeval peab õpilane valima mille keevitusviisiga tema tegelema hakkab, 136 kas või 131.

Õppe maht ja ülesehitus

35 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on isiklik töökoht, mille suurus on vähemalt 4 m². Igas kabiinis on olemas keevitusaparaat, kahetasandiline ventilatsioon ja tööriistad. Töökoda on varustatud vajalike käsi- ja mehaanilise metallitöötlemise tööriistadega (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, keevituskindad ja muud ohutust tagavad kaitsevahendid. Õppeprotsessi käigus jagatakse õppijatele vajalikke keevitusmaterjale. Alumiiniumi keevitamise puhul antakse lisakaitsevahendid.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Tööjooniste, tööjuhendi, WPS-ide ja ohutusnõuetega tutvumine. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Jutustus. Demonstratsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 3 ak. tundi *Kui on vaja sertifitseerimiks keevitada alumiiniumi: Poolautomaatseadme seadistamine ja reziimi valimine alumiiniumlplaatide paksusega 5 mm keevitamiseks asendites PB, PF või PD (nurkõmblus), PA, PF või PE (põkkõmblus). *Kui on vaja sertifitseerimiks keevitada roostevaba terast: poolautomaatseadme seadistamine ja reziimi valimine roostevaba plaatide paksusega 3 mm või 5 mm keevitamiseks asendites PB, PF või PD (nurkõmblus). Jutustus. Demonstratsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Põhiliste sertifitseerimisnõuete (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tutvumine vastavalt standardile EN ISO 9606-(1/2). Päringu vormistamine (protsess, asend, materjal, toote tüüp, lisad jne) vastavalt oskustele ja nõuetele eelseisva eksami jaoks. Jutustus. Näitlikustamine. Praktilised harjutused.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Detailide ja koostude ettevalmistamine vastavalt oma päringule. Demonstartsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 12 ak. tundi Detailide keevitamine vastavalt oma päringule. Keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid. Demonstratsioon. Praktiline keevitamine instruktori juhendamisel. Ülesande täitmine. Probleemipõhine õpe.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Lõppkontrolli tegemine. Valmis toote järeltöötlus ning keevisõmbluse puhastamine. Demonstartsioon. Praktilised harjutused
Praktika koolikeskkonnas 7 ak. tundi Eksamiks ettevalmistus. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Detailide ja koostude ettevalmistamine ning keevitamine vastavalt päringule ja standardile EN ISO 9606-(1/2). Vajadusel defektide parandamine ja lõppkontrolli tegemine. Valmis toote järeltöötlus, pindadelt pritsmete, šlaki ja muu eemaldamine ning keevisõmbluse puhastamine. Praktiliste oskuste rakendamine katsekeha tegemisel.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õppimise edukalt lõpetamise tingimus on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb detaili kokku keevitada vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Õppija valib ise parameetreid detaili keevitamiseks: P, FW/BW, t=3/5, PA/PB/PD/PE/PF (MAG 136 või MIG 131). Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase B. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, detaili ettevalmistamist, selle kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse siis, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse juhul, kui kõiki õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendi sisu sõltub osaletud kontakttundide arvust, kuid seda ei anta, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, üle 10-aastane keevitajana töötamise kogemus nii Eestis kui ka välismaal ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Omab sertifikaate (EN ISO 9606-1 ja EN ISO 9606-2) poolautomaatkeevituse, käsikaarkeevituse ja TIG-keevituse alal. Oskab keevitada torusid ja plaate (süsinikteras, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 23.11.2020 (muudetud 01.09.2023)

HIND: 1200€ (1440€ KM-ga)