Algus Lõppus Staatus
09.05.2022 13.05.2022 Kinni
16.05.2022 20.05.2022 Avatud
23.05.2022 27.05.2022 Avatud
30.05.2022 03.06.2022 Avatud
Algus 09.05.2022
Lõppus 09.05.2022
Staatus Kinni
Algus 16.05.2022
Lõppus 16.05.2022
Staatus Avatud
Algus 23.05.2022
Lõppus 23.05.2022
Staatus Avatud
Algus 30.05.2022
Lõppus 30.05.2022
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

MIG/MAG-sertifikaadi-eelne koolitus vastavalt EN ISO 9606 (roostevaba teras MAG 136 või alumiinium MIG 131)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks keevitaja ettevalmistab ja keevitab detailid kokku, teostab kvaliteedi ja teeb tulemuse kontroll. Keevitaja kasutab oma töös poolautomaatkeevitust (MIG 131 alumiinium, MAG 136 roostevaba teras). Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õppija on valmis sooritama eksamit, et saada eurosertifikaati (EN ISO 9606).

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks keevitaja:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud töötajatele poolautomaatkeevituse kogemusega, kellel on vajadus sertifikaadi omandamisel. Keevitaja põhitöö on keevitustööde ettevalmistamine, tarindi koostamine, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Kursus keskendub sertifitseerimiseksami ettevalmistamisele (MAG 136 või MIG 131) vastavalt EN ISO 9606. Keevitaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskusi tingimustele. See kursus nõuab õpilastelt vähemalt 2 aastat töökogemust keevitajana ning oskust keevitada alumiiniumi või roostevaba terast. Te peate olema valmis, et keevitaja töö eeldab arenenud vastutustunnet, hoolikust ja täpsust, kuna töötatakse väärtuslike materjalidega. Õppima võetakse kõik soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded ja läbivad katsetesti kohapeal. Testi käigus klient proovib keevisõmblust teha iseseisvalt. Test loetakse sooritatuks, kui potentsiaalne õppija saab ülesannetest aru, täidab kõiki suulisi juhiseid ning vigu pole nii palju, et õppejõud näeb, et keevitaja saab eksami sooritada. Testi käigus õppija suudab hinnata ka, kas kursus sobib tema soovile ja vajadusele vastamiseks.

Õppe maht ja ülesehitus

35 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on individuaalne töökoht. Ühe töökoha suurus on vähemalt 4 m2 ja on varustatud keevitusaparadi, kahetasandilise ventilatsiooni ja tööriistadega. Töökoja on varustatud vajalike tööriistadega käsitsi metallitöötlemiseks (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, kindad-sõrmikud, tööriietus ja muud ohutu tegutsemiseks kaitsevahendid. Koolitatavatele isikutele õppetöö alguses jagatakse materjaale.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tundi Tööjooniste, tööjuhendi, tehnoloogilise kaardi (WPS) ja ohutusnõutega tutvumine. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Demonstratsioon/Praktika. Näitlikud õppevahendid
Praktika koolikeskkonnas 7 ak. tundi *Kui on vaja sertifitseerimiks keevitada alumiiniumi: Poolautomaatseade seadistamine ja reziimi valimine alumiiniumlplaatide paksusega 5mm keevitamiseks asendites PB, PF või PD (nurkõmblus), PA, PF või PE (põkkõmblus). *Kui on vaja sertifitseerimiks keevitada roostevaba terast: poolautomaatseade seadistamine ja reziimi valimine roostevaba plaatide paksusega 3mm või 5mm keevitamiseks asendites PB, PF või PD (nurkõmblus). Demonstratsioon/Praktika
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tundi Põhiliste sertifitseerimise nõudlustega (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tutvumine vastavalt standardile EN ISO 9606. Päringu vormistamine (protsess, asend, materjal, toote tüüp, liide jne) vastavalt oskustele ja nõuetele eelseisva eksami jaoks Juhtumianalüüs. Paarisarutelu. Praktilised harjutused
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Detailide ja koostude ettevalmistamine oma päringu vastavalt. Praktilised harjutused
Praktika koolikeskkonnas 8 ak. tundi Katetomeetri kasutamine. Keevisõmbluse kõrgust arvutamine. Detailide keevitamine oma päringu vastavalt. Keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid. Praktiline töö keevituse instruktori juhendamisel. Näitlikud õppevahendid. Juhtumianalüüs. Paarisarutelu
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Lõppkontrolli tegemine. Valmis toote järeltöötlus ning keevisõmbluse puhastamine. Demonstreerimine. Praktilised harjutused
Eksamiks ettevalmistus 7 ak. tundi Nõuetekohase töökoha korraldamine. Detailide ja koostude ettevalmistamine ja keevitamine vastavalt oma päringu ja standardile EN ISO 9606. Vajadusel defektide parandamine ja lõppkontroolli tegemine. Valmis toote järeltöötlus, pindadelt pritsmed, šlaki, jm eemaldamine ning keevisõmbluse puhastamine. Praktilised harjutused

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb keevitada kokku detaili vastavalt WPS-ile vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Õppija korraldab töökoha, ettevalmistab detailed ja koostud, kokkukeevitab ja parandab defektid ja teeb lõppkontrooli vastavalt keevisõpetaja ülesannele Visuaalne kontroll. Vajadusel ka bending-test Eeldusel, et kõik nõutavad katsed on edukalt läbitud ja eksamineerijal puuduvad märkused, eksam loetakse edukalt sooritatuks ja õppijale väljastatakse tunnistus.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, töökogemus keevitajana (nii Eestis, kui ka välismaal) rohkem kui 10 aastat ja täiskasvanute koolitamise kogemus, on olemas eurosertifikaadid (ISO 9606-1): poolautomaatkeevitus, käsikaarkeevitus ja TIG-keevitus. Oskab keevitada torusid ja plaate (must metall, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 23.11.2020

HIND: 1200 EUR + KM