Algus Lõppus Staatus
20.05.2024 24.05.2024 Avatud
27.05.2024 31.05.2024 Avatud
03.06.2024 07.06.2024 Avatud
10.06.2024 14.06.2024 Avatud
Algus 20.05.2024
Lõppus 20.05.2024
Staatus Avatud
Algus 27.05.2024
Lõppus 27.05.2024
Staatus Avatud
Algus 03.06.2024
Lõppus 03.06.2024
Staatus Avatud
Algus 10.06.2024
Lõppus 10.06.2024
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

MAG sertifikaadi-eelne koolitus vastavalt EN ISO 9606-1 (süsinikteras, 135 või 136)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Õppe peamine eesmärk on valmistuda sertifitseerimiseks vastavalt standardile EN ISO 9606-1. Lisaks võimaldab see kursus taaselustada unustatud praktilised oskused poolautomaatkeevituse valdkonnas.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks keevitaja:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud keevitajatele poolautomaatkeevituse kogemusega, kellel on vajadus sertifikaadi omandamisel. Kursus keskendub sertifitseerimiseksami ettevalmistamisele (MAG 135 või 136) vastavalt EN ISO 9606.

Koolitusele võetakse vastu täiskasvanud (üle 18-aastased) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskuse tingimustele. Sellele kursusele astumiseks peab soovijal olema heal tasemel teadmised ja praktilised oskused poolautomaatkeevituse alal. Soovi korral võib keevitaja tulla keevitustestile, et hinnata oma taset ja saada nõu instruktorilt kursuse valiku kohta. Esimesel õppepäeval peab õpilane valima mille keevitusviisiga tema tegelema hakkab, 135 kas või 136.

Õppe maht ja ülesehitus

35 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on isiklik töökoht, mille suurus on vähemalt 4 m². Igas kabiinis on olemas keevitusaparaat, kahetasandiline ventilatsioon ja tööriistad. Töökoda on varustatud vajalike käsi- ja mehaanilise metallitöötlemise tööriistadega (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, keevituskindad ja muud ohutust tagavad kaitsevahendid. Õppeprotsessi käigus jagatakse õppijatele vajalikke keevitusmaterjale.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Tööjooniste, tööjuhendi, WPS-ide ja ohutusnõuetega tutvumine. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Demonstratsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 4 ak. tundi Poolautomaatseadme seadistamine ja reziimi valimine süsinikterasest plaatide paksusega 3-12 mm keevitamiseks asendites nt PB, PF või PD (nurkõmblus), PA, PF või PE (põkkõmblus), 135 või 136 protsess. *Kui on vaja sertifitseerimiks keevitada torusid, siis ülesanne muutub: poolautomaatseadme seadistamine ja reziimi valimine torude paksusega 5-6 mm, läbimõõduga 60-76 mm asendites nt PA, PH või H-L045 (põkkõmblus) keevitamiseks. Demonstratsioon. Praktiline harjutamine.
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Põhiliste sertifitseerimise nõuete (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tundmaõppimine vastavalt standardile EVS-EN ISO 9606-1:2017. Päringu vormistamine (protsess, asend, materjal, toote tüüp, liide jne) vastavalt oskustele ja nõuetele eelseisva eksami jaoks. Jutustus. Näitlikustamine. Praktilised harjutused.
Praktika koolikeskkonnas 20 ak. tundi Eksamiks ettevalmistus. Detailide ja koostude ettevalmistamine ja keevitamine (135 või 136) vastavalt enda päringule ja standardile EN ISO 9606-1. Vajadusel defektide parandamine ja lõppkontrolli tegemine. Valminud toote järeltöötlus, pindadelt pritsmete, šlaki ja muu eemaldamine ning keevisõmbluse puhastamine. Demonstratsioon. Praktiline katsekehade keevitamine. Probleemipõhine õppimine.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õppimise edukalt lõpetamise tingimus on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb detaili kokku keevitada vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Õppija valib ise parameetreid detaili keevitamiseks: T/P, FW/BW, t=3/5/6/8, D=60/76, PA/PB/PD/PE/PF/PH/H-L045 (MAG 135 või 136). Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase B. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, detaili ettevalmistamist, selle kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse siis, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse juhul, kui kõiki õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendi sisu sõltub osaletud kontakttundide arvust, kuid seda ei anta, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, üle 10-aastane keevitajana töötamise kogemus nii Eestis kui ka välismaal ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Omab sertifikaate (EN ISO 9606-1) poolautomaatkeevituse, käsikaarkeevituse ja TIG-keevituse alal. Oskab keevitada torusid ja plaate (süsinikteras, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 23.11.2020 (muudetud 01.09.2023)

HIND: 850€ (1037€ KM-ga)