Algus Lõppus Staatus
26.06.2024 02.07.2024 Avatud
01.07.2024 05.07.2024 Avatud
08.07.2024 12.07.2024 Avatud
15.07.2024 19.07.2024 Avatud
Algus 26.06.2024
Lõppus 26.06.2024
Staatus Avatud
Algus 01.07.2024
Lõppus 01.07.2024
Staatus Avatud
Algus 08.07.2024
Lõppus 08.07.2024
Staatus Avatud
Algus 15.07.2024
Lõppus 15.07.2024
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

MMA-keevitaja sertifikaadi-eelne koolitus vastavalt EN ISO 9606-1 (süsinikteras või roostevaba teras, 111)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Õppe peamine eesmärk on valmistuda sertifitseerimiseks vastavalt standardile EN ISO 9606-1. Lisaks võimaldab see kursus taaselustada unustatud praktilised oskused käsikaarkeevituse valdkonnas.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks keevitaja:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud keevitajatele käsikaarkeevituse kogemusega, kellel on vajadus sertifikaadi omandamisel. Kursus keskendub sertifitseerimiseksami ettevalmistamisele (MMA 111) vastavalt EN ISO 9606-1.

Koolitusele võetakse vastu täiskasvanud (üle 18-aastased) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskuse tingimustele. Sellele kursusele astumiseks peab soovijal olema heal tasemel teadmised ja praktilised oskused käsikaarkeevituse alal. Soovi korral võib keevitaja tulla keevitustestile, et hinnata oma taset ja saada nõu instruktorilt kursuse valiku kohta. Esimesel õppepäeval peab õpilane valima metalli, millega tegelema hakkab, roostevaba terase kas või süsinikterasega.

Õppe maht ja ülesehitus

35 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on isiklik töökoht, mille suurus on vähemalt 4 m². Igas kabiinis on olemas keevitusaparaat, kahetasandiline ventilatsioon ja tööriistad. Töökoda on varustatud vajalike käsi- ja mehaanilise metallitöötlemise tööriistadega (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, keevituskindad ja muud ohutust tagavad kaitsevahendid. Õppeprotsessi käigus jagatakse õppijatele vajalikke keevitusmaterjale.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Tööjooniste, tööjuhendi, WPS-ide ja ohutusnõutega tutvumine. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Jutustus. Demonstratsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 7 ak. tundi Seadme seadistamine ja reziimi valimine süsinikterasest plaatide paksusega 8 mm keevitamiseks asendites nt PB, PF või PD (nurkõmblus), PA, PF või PE (põkkõmblus). *Kui sertifitseerimiseks on vaja süsinikterasest torusid keevitada, siis ülesanne muutub: seadistamine ja reziimi valimine torude paksusega 5-6 mm, läbimõõduga 60-76 mm keevitamiseks asendites nt PA, PH või H-L045 (põkkõmblus). *Kui on vaja sertifitseerimiks keevitada torusid roostevaba terast: seadistamine ja reziimi valimine torude paksusega 2 või 3 mm, läbimõõduga 60 või 76 mm keevitamiseks asendites PA, PH või H-L045 (põkkõmblus). Demonstratsioon. Praktika. Praktilised harjutused.
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tund Põhiliste sertifitseerimise nõuete (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tundmaõppimine vastavalt standardile EVS-EN ISO 9606-1:2017. Päringu vormistamine (protsess, asend, materjal, toote tüüp, liide jne) vastavalt oskustele ja nõuetele eelseisva eksami jaoks. Jutustus. Näitlikustamine. Praktilised harjutused.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Detailide ja koostude ettevalmistamine vastavalt oma päringule. Demonstartsioon. Praktika.
Praktika koolikeskkonnas 8 ak. tundi Detailide keevitamine vastavalt oma päringule. Keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid. Demonstratsioon. Praktiline keevitamine instruktori juhendamisel. Probleemipõhine õpe.
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Lõppkontrolli tegemine. Valmis toote järeltöötlus ning keevisõmbluse puhastamine. Demonstratsioon. Praktilised harjutused.
Praktika koolikeskkonnas 7 ak. tundi Eksamiks ettevalmistus. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Detailide ja koostude ettevalmistamine ja keevitamine vastavalt oma päringule ja standardile EN ISO 9606-1. Vajadusel defektide parandamine ja lõppkontroolli tegemine. Valmis katsekeha järeltöötlus, pindadelt pritsmete, šlaki, jm eemaldamine ning keevisõmbluse puhastamine. Praktiliste oskuste rakendamine katsekeha tegemisel.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õppimise edukalt lõpetamise tingimus on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb detaili kokku keevitada vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Õppija valib ise parameetreid detaili keevitamiseks: T/P, FW/BW, t=3/5/6/8, D=60/76, PA/PB/PD/PE/PF/PH/H-L045, süsinikteras või roostevaba teras (MMA 111). Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase B. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, detaili ettevalmistamist, selle kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse siis, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse juhul, kui kõiki õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendi sisu sõltub osaletud kontakttundide arvust, kuid seda ei anta, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, üle 10-aastane keevitajana töötamise kogemus nii Eestis kui ka välismaal ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Omab sertifikaate (EN ISO 9606-1) poolautomaatkeevituse, käsikaarkeevituse ja TIG-keevituse alal. Oskab keevitada torusid ja plaate (süsinikteras, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 23.11.2020 (muudetud 01.09.2023)

HIND: 850€ (1037€ KM-ga)