Algus Lõppus Staatus
25.09.2023 29.09.2023 Avatud
02.10.2023 06.10.2023 Avatud
09.10.2023 13.10.2023 Avatud
16.10.2023 20.10.2023 Avatud
Algus 25.09.2023
Lõppus 25.09.2023
Staatus Avatud
Algus 02.10.2023
Lõppus 02.10.2023
Staatus Avatud
Algus 09.10.2023
Lõppus 09.10.2023
Staatus Avatud
Algus 16.10.2023
Lõppus 16.10.2023
Staatus Avatud

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MTÜ Keevituskeskus

Õppekava nimetus

TIG-keevitaja sertifikaadi-eelne koolitus vastavalt EN ISO 9606-1 (süsinikteras või roostevaba teras, TIG 141)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed

Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppe eesmärk

Õppe peamine eesmärk on valmistuda sertifitseerimiseks vastavalt standardile EN ISO 9606-1 (süsinikteras või roostevaba teras, TIG 141). Lisaks võimaldab see kursus taaselustada unustatud praktilised oskused TIG-keevituse valdkonnas.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks keevitaja:

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud keevitajatele TIG-keevituse kogemusega, kellel on vajadus sertifikaadi omandamisel. Kursus keskendub sertifitseerimiseksami ettevalmistamisele (TIG 141) vastavalt EN ISO 9606-1.

Koolitusele võetakse vastu täiskasvanud (üle 18-aastased) avalduse alusel vastavalt Keevituskeskuse tingimustele. Sellele kursusele astumiseks peab soovijal olema heal tasemel teadmised ja praktilised oskused TIG-keevituse alal. Soovi korral võib keevitaja tulla keevitustestile, et hinnata oma taset ja saada nõu instruktorilt kursuse valiku kohta. Esimesel õppepäeval peab õpilane valima metalli, millega tegelema hakkab, roostevaba terase kas või süsinikterasega.

Õppe maht ja ülesehitus

35 akadeemilist tundi, millest

Õppekeskkond

Töökojas on 7 töökohta (kabiine). Igal õppijal on isiklik töökoht, mille suurus on vähemalt 4 m². Igas kabiinis on olemas keevitusaparaat, kahetasandiline ventilatsioon ja tööriistad. Töökoda on varustatud vajalike käsi- ja mehaanilise metallitöötlemise tööriistadega (lõikamine, puhastamine, ettevalmistamine). Igale õpilasele antakse kohapeal keevitusmask, keevituskindad ja muud ohutust tagavad kaitsevahendid. Õppeprotsessi käigus jagatakse õppijatele vajalikke keevitusmaterjale.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tundi Tööjooniste, tööjuhendi, WPS-ide ja ohutusnõutega tutvumine. Töö-, isikukaitse- ja keevitusvahendite valimine. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Demonstratsioon/Praktika. Näitlikustamine.
Praktika koolikeskkonnas 7 ak. tundi *Kui sertifitseerimiseks on vaja süsinikterast keevitada: seadistamine ja reziimi valimine plaatide paksusega 3mm (nurkõmblused, asendis nt PB, PF või PD) või torude paksusega 5-6mm läbimõõduga 60-76mm (põkkõmblused, asendis nt PA, PH või H-L045) keevitamiseks. *Kui sertifitseerimiseks on vaja roostevaba terast keevitada: seadistamine ja reziimi valimine plaatide paksusega 3mm (nurkõmblused, asendis nt PB, PF või PD) või torude paksusega 2 või 3mm läbimõõduga 60 või 76mm (põkkõmblused, asendis nt PA, PH või H-L045) keevitamiseks. Demonstratsioon/Praktika. Praktilised harjutused
Praktika koolikeskkonnas 1 ak. tundi Põhiliste sertifitseerimise nõudlustega (katsekeha ettevalmistus, keevitamine, märgistamine, etapid) tutvumine vastavalt standardile EN ISO 9606-1. Päringu vormistamine (protsess, asend, materjal, toote tüüp, liide jne) vastavalt oskustele ja nõuetele eelseisva eksami jaoks Juhtumianalüüs. Paarisarutelu. Praktilised harjutused
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Detailide ja koostude ettevalmistamine oma päringu vastavalt. Praktilised harjutused
Praktika koolikeskkonnas 8 ak. tundi Katetomeetri kasutamine. Keevisõmbluse kõrgust arvutamine. Detailide keevitamine oma päringu vastavalt. Keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid. Praktiline töö keevituse instruktori juhendamisel. Näitlikustamine. Juhtumianalüüs. Paarisarutelu
Praktika koolikeskkonnas 2 ak. tundi Lõppkontrolli tegemine. Valmis toote järeltöötlus ning keevisõmbluse puhastamine. Demonstreerimine. Praktilised harjutused
Praktika koolikeskkonnas 7 ak. tundi Eksamiks ettevalmistus. Nõuetekohase töökoha korraldamine. Detailide ja koostude ettevalmistamine ja keevitamine vastavalt oma päringu ja standardile EN ISO 9606-1. Vajadusel defektide parandamine ja lõppkontroolli tegemine. Valmis toote järeltöötlus ning keevisõmbluse puhastamine. Praktilised harjutused

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õppimise edukalt lõpetamise tingimus on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb detaili kokku keevitada vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Praktiline eksam. Õppija valib ise parameetreid detaili keevitamiseks: T/P, FW/BW, t=2/3/5/6/8, D=60/76, PA/PB/PD/PE/PF/PH/H-L045, süsinikteras või roostevaba teras (TIG 141). Positiivseks sooritamiseks peab detail läbima visuaalse kontrolli ja vajadusel bending-testi. Hindamine toimub vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014, tase B. Eksam hõlmab töökoha korraldamist, detaili ettevalmistamist, selle kokku keevitamist ja järeltöötlust, samuti kvaliteedikontrolli ja vajadusel defektide parandamist.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse siis, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse juhul, kui kõiki õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendi sisu sõltub osaletud kontakttundide arvust, kuid seda ei anta, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon

Keevitaja haridus, üle 10-aastane keevitajana töötamise kogemus nii Eestis kui ka välismaal ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Omab sertifikaate (EN ISO 9606-1) poolautomaatkeevituse, käsikaarkeevituse ja TIG-keevituse alal. Oskab keevitada torusid ja plaate (süsinikteras, roostevaba teras, alumiinium) kõikides asendites.

Õppekava kinnitatud: 23.11.2020 (muudetud 01.09.2023)

HIND: 850€ (1020€ KM-ga)