KOOLITUSTE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

1. Üldsätted

1.1. MTÜ Keevituskeskus asutatud koolitusasutuse nimi on Keevituskeskus kool (edaspidi kool), mis lähtub täiendkoolituse kvaliteedi tagamisel täiskavatute koolituse seadusest, taiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2. Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

1.3. Kooliste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse ja ohutusnõuetele.

2.2. Töökojas on tagatud igale koolitatavale isikule individuaalne õppekoht, mis sisaldab järgmise varustuse: keevitusaparaat, gaasi balloon, lihvimismasin, keevitaja mask, sõrmikud, respiraator, tööriistad. Iga õppekoht on varustatud kahetasandilise ventilatsiooniga.

2.3. Auditooriumis on suur laud ja toolid, tahvel ja markerid, näitlikud õppevahendid.

2.4. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

2.5. Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppetöö jooksul.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Õppekavade koostamise lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

3.2. Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

3.3. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtrühma vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtrühmal saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

3.4. Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ja/või pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavad valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1. Kool palub täita pärast iga koolitust osalejatel tagasisidelehed ja muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.

5.2. Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud lektorile.

5.3. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks.

5.4. Isikuandmeid töödeldakse IKS § 6 alusel.

kinnitatud: 01.06.2017